MojAndroid

Spo­loč­nosť App­le si zlep­ši­la svo­je pos­ta­ve­nie na tr­hu s tab­let­mi, a to aj na­priek to­mu, že sa ob­ja­vi­lo množ­stvo no­vých mo­de­lov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Trh s tab­let­mi by mal pod­ľa ana­lý­zy spo­loč­nos­ti IDC pred­sta­vo­vať ek­vi­va­lent 15 % z tr­hu s PC.

Z ďal­ších od­ha­dov spo­meň­me zvý­še­nie cel­ko­vé­ho poč­tu vy­expe­do­va­ných tab­le­tov o 17 %, kon­krét­ne z 53,5 mi­lió­na na 62,5 mi­lió­na ku­sov. Tá­to si­tuácia by sa ma­la pod­pí­sať aj na mier­nom spo­ma­le­ní ras­tu v seg­men­te PC, kto­rý by mal byť v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom asi 3 %. Cel­ko­vý po­čet vy­expe­do­va­ných PC v tom­to ro­ku sa oča­ká­va na úrov­ni 357 mi­lió­nov.

Pri poh­ľa­de na pr­vé dva kvar­tá­ly toh­to ro­ka si mož­no všim­núť pos­tup­ný rast tr­hu tab­le­tov – rast zo 7,2 na 13,6 mi­lió­na je po­mer­ne znač­ný. Z cel­ku si An­droid uk­ro­jil po­diel 3,64 mi­lió­na (2,45 mi­lió­na v pr­vom kvar­tá­li), v prí­pa­de App­lu bol ná­rast tak­mer 100-per­cent­ný – zo 4,73 na 9,3 mi­lió­na. Pod­ľa IDC by sa mal po­diel an­droi­do­vých tab­le­tov po­hy­bo­vať na úrov­ni 23 % v tre­ťom, resp. 25,9 % vo štvr­tom kvar­tá­li.

Po­kiaľ bu­de tab­let Ama­zo­nu po­dob­ne ús­peš­ný ako je­ho čí­tač­ka elek­tro­nic­kých kníh Kind­le, spo­loč­nosť by moh­la znač­ne po­môcť pri zlep­še­ní po­zí­cie an­droi­do­vých tab­le­tov.

Čo si myslíte o číslach predaja tabletov vy?

Zdroj: ITnews.sk

 

22.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+