MojAndroid

Naj­lac­nej­ší tab­let na sve­te, kto­ré­ho pre­daj­ná ce­na by ma­la byť 35 USD, by sa mal už čos­ko­ro dos­tať do pre­da­ja. Tab­let po­chá­dza z In­die a pr­vé zmien­ky o ňom sa ob­ja­vi­li po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka. Na­pos­le­dy sme o ňom pí­sa­li pred tro­mi me­siac­mi, od­vte­dy sa neob­ja­vi­li žiad­ne no­vé in­for­má­cie. Pod­ľa naj­nov­ších správ by sa za­ria­de­nie ma­lo dos­tať do pre­da­ja už zajtra, 5. ok­tób­ra. Oča­ká­va sa, že bu­de vy­ba­ve­né inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom, pre­hlia­da­čom sú­bo­rov PDF, nás­troj­mi ba­lí­ka Ope­nOf­fi­ce a bu­de umož­ňo­vať aj vi­deo­ho­vo­ry. Špe­ku­lu­je sa, že in­dic­ký tab­let bu­de v sku­toč­nos­ti pre­me­no­va­ná a do­to­va­ná ver­zia čín­ske­ho tab­le­tu Hi­vi­sion Speed­pad s up­ra­ve­nou ver­ziou An­droi­du.

Ne­potvr­de­né pa­ra­met­re in­dic­ké­ho tab­le­tu:

  • 7-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej
  • OS An­droid (pres­ná ver­zia za­tiaľ ne­bo­la ozná­me­ná)
  • pred­ná ka­me­ra VGA
  • 2 por­ty USB
  • 32 GB pev­ný disk
  • eter­ne­to­vý port
  • Wi-Fi

Pro­fi­to­vať by z ne­ho ma­li naj­mä štu­den­ti – tí sa bu­dú môcť pri­po­jiť na inter­net a vy­užiť tab­let na bež­né úko­ny. Ofi­ciál­ne in­for­má­cie sa doz­vie­me po je­ho ofi­ciál­nom uve­de­ní na trh.

Zdroj: ITnews.sk

 

4.10.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+