MojAndroid

Po ža­lo­be na App­le pre spô­sob, ako sys­tém iOS zbie­ra a uc­ho­vá­va geo­lo­kač­né dá­ta, pri­šiel na rad An­droid. Ža­lo­bu na Goog­le po­da­li dva­ja oby­va­te­lia Det­roi­tu mi­nu­lý týž­deň.

Sys­tém iOS uk­la­dá veľ­ké množ­stvo geo­lo­kač­ných dát do sú­bo­ru, kto­rý sa zá­lo­hu­je aj na po­čí­tač po­uží­va­te­ľa. Na iP­ho­ne a iPa­de je sí­ce ten­to sú­bor bež­ne ne­dos­tup­ný, ale ulo­že­ný je v ne­za­šif­ro­va­nej po­do­be. App­le uvie­dol, že úda­je v sú­bo­re sú in­for­má­cie o blíz­kych mo­bil­ných vy­sie­la­cích ve­žiach a sie­ťach Wi-Fi, stiah­nu­té z ich server­ov pre po­tre­by na­vi­gá­cie po­uží­va­te­ľa pri zlom sig­ná­li GPS. Zbie­ra­né in­for­mač­né dá­ta sú (ak to po­uží­va­teľ po­vo­lil) do App­le od­osie­la­né prib­liž­ne raz za 12 ho­dín. Po­sie­la­jú sa v za­šif­ro­va­nej po­do­be a neob­sa­hu­jú ni­ja­ký uni­kát­ny iden­ti­fi­kač­ný re­ťa­zec, kto­rý by umož­ňo­val iden­ti­fi­ko­vať kon­krét­ne­ho po­uží­va­te­ľa či za­ria­de­nie.

Po­dob­ne sa sprá­va aj sys­tém An­droid, čo sa dos­ta­lo do po­ve­do­mia mi­nu­lý týž­deň. Na roz­diel od iOS však sys­tém od spo­loč­nos­ti Goog­le ob­med­zu­je množ­stvo zá­zna­mov v sú­bo­re na po­sled­ných 50 ve­ží mo­bil­ných ope­rá­to­rov a 200 sie­tí Wi-Fi. An­droid na roz­diel od iOS ani ne­zá­lo­hu­je ten­to sú­bor na po­čí­tač. Ke­by niek­to chcel dos­tať ne­ja­ké dá­ta zo sú­bo­ru, mu­sel by tzv. roo­to­vať (v prí­pa­de iOS jailbrea­ko­vať) ope­rač­ný sys­tém. Bez­peč­nost­ný expert Sa­my Kam­kar tvr­dí, že An­droid zís­ka­va in­for­má­cie o po­lo­he kaž­dých pár se­kúnd a od­osie­la ich do Goog­le nie­koľ­kok­rát za ho­di­nu. Pri­pá­ja k ním aj uni­kát­ny, aj keď ná­hod­ne vy­ge­ne­ro­va­ný re­ťa­zec. Ža­lo­ba je po­sta­ve­ná prá­ve na (čas­tom) od­osie­la­ní dát, pri­pá­ja­ní ná­hod­né­ho uni­kát­ne­ho iden­ti­fi­ká­to­ra a ne­za­šif­ro­va­nom pre­no­se úda­jov.

Inter­ne­to­vý gi­gant sa vy­jad­ril, že po­uží­va­te­ľom umož­ňu­je po­vo­liť či za­ká­zať zbie­ra­nie a od­osie­la­nie týc­hto úda­jov. A sku­toč­ne sa ne­dá po­ve­dať, že by tie­to voľ­by bo­li v sys­té­me úče­lo­vo skry­té, keď­že sú prís­tup­né pria­mo v nas­ta­ve­niach.

Zdroj: itnews.sk

6.5.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+