MojAndroid

Niek­to­rí vý­rob­co­via smar­tfó­nov ne­do­vo­ľu­jú pou­ží­vať svo­je prís­tro­je pod bo­dom mra­zu, iní za­ru­ču­jú bez­chyb­nú fun­kciu aj pri -20 stup­ňoch Cel­zia.

Sú­čas­né mra­zi­vé po­ča­sie neš­ko­dí len ľu­ďom. Mráz mô­že zne­fun­kčniť aj mo­bil­né te­le­fó­ny. Re­dak­cia fín­ske­ho ča­so­pi­su Mik­roPC vy­skú­ša­la, do akej mie­ry sa dá ve­riť po­ky­nom vý­rob­cu a v akom veľ­kom mra­ze mô­že­te eš­te te­le­fo­no­vať. Ak sa­mi nezmr­zne­te…

Pod­ľa úda­jov App­lu mož­no je­ho te­le­fó­ny pou­ží­vať v roz­me­dzí tep­lôt 0 až 35 stup­ňov. Ak te­da bu­de­te chcieť pou­žiť iP­ho­ne v sú­čas­nom ar­ktic­kom po­ča­sí, ro­bí­te tak na vlas­tné ri­zi­ko. Keď sa vám te­le­fón roz­bi­je, zriek­ne sa App­le zod­po­ved­nos­ti za po­ru­chu v rám­ci zá­ru­ky. HTC ani No­kia sa o tep­lo­tách vô­bec nez­mie­ňu­jú ani vo svo­jich prí­ruč­kách, ani na webe. Sam­sung za­ru­ču­je fun­kciu svo­jich prís­tro­jov v úc­ty­hod­nom roz­me­dzí -20 až +50 stup­ňov.

Re­dak­cia fín­ske­ho ča­so­pi­su Mik­roPC sa roz­hod­la tvr­de­nie vý­rob­cov pre­ve­riť. Re­dak­to­ri vy­bra­li 15 naj­pre­dá­va­nej­ších mo­bi­lov vo Fín­sku a vza­li ich do „kli­ma­tic­kej mies­tnos­ti” Tech­nic­ké­ho vý­skum­né­ho ús­ta­vu, v kto­rej mož­no nas­ta­vo­vať tep­lo­tu pros­tre­dia po zlom­koch stup­ňov. Za­ča­li na nu­le a po­tom tep­lo­tu zni­žo­va­li po pia­tich stup­ňoch a sle­do­va­li sprá­va­nie jed­not­li­vých prís­tro­jov.

Pri bo­de mra­zu fun­go­va­li všet­ky te­le­fó­ny. Pri -5 za­ča­li vzdo­ro­vať iP­ho­ne 4S a No­kia N9 – iP­ho­ne hlá­sil chy­bu kar­ty SIM a N9 za­se vy­bi­tú ba­té­riu. Pri pok­le­se o ďal­ších 5 stup­ňov od­pa­dol ako pr­vý iP­ho­ne. Prís­troj náh­le ozná­mil, že ba­té­ria je vy­bi­tá, a vy­pol sa. Pri všet­kých te­le­fó­nochv s dis­plej­mi z te­ku­tých kryš­tá­lov sa vý­raz­ne spo­ma­ľo­va­la reak­cia s tým, ako kryš­tá­ly pos­tup­ne tuh­li. Dis­ple­je s di­óda­mi AMO­LED zjav­ne zvlá­da­li zi­mu vo väč­šej po­ho­de. Mráz mal ok­rem dis­ple­jov vplyv aj na kva­li­tu sig­ná­lu.

Väč­ši­na smar­tfó­nov nez­ne­sie tep­lo­ty pod -15 až -20 stup­ňov. Aj keď sa zda­lo, že fun­gu­jú, zly­ha­li pri po­ku­se o te­le­fo­nát. Kla­sic­ké te­le­fó­ny si po­čí­na­li lep­šie. Ok­rem všeo­bec­ne po­ma­lej reak­cie dis­ple­ja fun­go­va­li až do -25 stup­ňov. V ta­kých­to mra­zoch bo­la už úpl­ná väč­ši­na smar­tfó­nov na nič.

Je prek­va­pu­jú­ce, že fín­sku No­kiu, kto­rá by ma­la byť na mráz prip­ra­ve­ná naj­lep­šie, po­ra­zi­li na ce­lej čia­re prís­tro­je z Juž­nej Kó­rey. Sam­sung vy­dr­žal bez prob­lé­mov fun­go­vať až do -30 stup­ňov. Ga­laxy S II pres­tal spo­lup­ra­co­vať až pri -35 stup­ňoch. Je­ho dis­plej fun­go­val spo­ľah­li­vo až do úpl­né­ho kon­ca.

Pri pok­le­se na -40 stup­ňov zly­ha­li aj všet­ky zos­tá­va­jú­ce kla­sic­ké prís­tro­je. Do -35 stup­ňov vy­dr­ža­li fun­go­vať len dva z nich – No­kia C1-01 a sta­ruč­ká No­kia E65, kto­rú re­dak­cia prib­ra­la čis­to na po­rov­na­nie.

Hlav­nou prí­či­nou zly­ha­nia v mra­ze bo­la ba­té­ria. Pri pok­le­se tep­lo­ty te­le­fón vy­hlá­sil, že je ba­té­ria vy­bi­tá, ho­ci opak bol prav­dou, a vy­pol sa. Dô­vo­dom je che­mic­ká reak­cia, kto­rá v ba­té­riách pre­bie­ha a vy­tvá­ra elek­tric­ký prúd. Jej rých­losť je zá­vis­lá od oko­li­tej tep­lo­ty. Čím je väč­ší mráz, tým po­mal­šie tá­to reak­cia pre­bie­ha a tým me­nej prú­du je schop­ná do­dať. Po­dob­né je to s na­pä­tím. Ty­pic­ké na­pä­tie člán­kov Li-Ion je 3,7 V. V sku­toč­nos­ti sa po­hy­bu­je me­dzi 2,7 V (vy­bi­tá ba­té­ria) a 4,2 V (na­bi­tá ba­té­ria). V mra­zi­vom po­ča­sí stú­pa od­por ba­té­rie, kto­rý zni­žu­je jej vý­stup­né na­pä­tie. Keď na­pä­tie kles­ne pod dol­nú hra­ni­cu, te­le­fón usú­di, že ba­té­ria je vy­bi­tá, a vy­pne sa.

 

Zjav­ný bol roz­diel v tech­no­ló­giách pou­ži­tých v dis­ple­joch. Kaž­dý bod dis­ple­ja LCD ob­sa­hu­je te­ku­tý kryš­tál, po­la­ri­zač­né elek­tró­dy a ria­dia­ci tran­zis­tor. S kle­sa­jú­cou tep­lo­tou expo­nen­ciál­ne na­ras­tá vis­ko­zi­ta te­ku­tých kryš­tá­lov. To sa pre­ja­vu­je v spo­ma­ľo­va­ní reak­cie kryš­tá­lu na prí­kaz z tran­zis­to­ra. Čím je väč­ší mráz, tým sú kryš­tá­ly po­mal­šie. Op­ro­ti to­mu tech­no­ló­gia AMO­LED vy­uží­va elek­tro­lu­mi­nis­cen­čné di­ódy vy­ro­be­né z or­ga­nic­kých ma­te­riá­lov. Ab­sen­cia te­ku­tých čas­tí, kto­ré pri niž­ších tep­lo­tách tuh­nú, umož­ňu­je dis­ple­jom AMO­LED fun­go­vať bez prob­lé­mov aj v extrém­nych mra­zoch.

Zdroj: ITnews.sk

13.2.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+