MojAndroid

Bez­peč­nosť ope­rač­né­ho sys­té­mu je dnes me­dzi prio­ri­ta­mi kaž­dé­ho vý­rob­cu. Ope­rač­né sys­té­my spo­loč­nos­tí Mic­ro­soft, App­le, ako aj sys­tém Li­nux ob­sa­hu­jú už nie­koľ­ko ro­kov tech­no­ló­giu ASLR (Ad­dress Spa­ce Layout Ran­do­mi­za­tion), kto­rá v mno­hých prí­pa­doch vý­raz­ne sťa­ži­la či do­kon­ca zne­mož­ni­la vy­uži­tie bez­peč­nos­tných di­er útoč­ník­mi.

An­droid vo svo­jej štvr­tej ver­zii (Ice Cream Sandwich) ASLR ta­kis­to im­ple­men­tu­je a Goog­le tým­to kro­kom potvr­dil, že si uve­do­mu­je pot­re­bu čo naj­vyš­šie­ho za­bez­pe­če­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rý je v rôz­nych ver­ziách nain­šta­lo­va­ný na de­siat­kach mi­lió­nov za­ria­de­ní.

Zdroj: ITnews.sk

 

31.10.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+