MojAndroid

Len pred pár týž­dňa­mi spus­til Goog­le svo­ju no­vú so­ciál­nu sieť a už exis­tu­jú do­ha­dy, že po­čet pou­ží­va­te­ľov prek­ro­čil hra­ni­cu 10 mi­lió­nov. Pod­ľa za­kla­da­te­ľa strán­ky An­ces­try.com Pau­la Alle­na, ak Goog­le po­ne­chá ak­tív­ne tla­čid­lo Poz­vať pria­te­ľov, pred­pok­la­dá ná­rast poč­tu pou­ží­va­te­ľov na 20 mi­lió­nov do kon­ca toh­to týž­dňa. Ale ako pri­šiel Allen na tie­to cif­ry, keď Goog­le ne­vy­dal ni­ja­ké vy­hlá­se­nie o poč­te pou­ží­va­te­ľov?

Allen tvr­dí: „Môj mo­del je jed­no­du­chý. Pou­žil som šta­tis­ti­ku naj­pou­ží­va­nej­ších priez­visk v USA a po­rov­nal som to s poč­tom pou­ží­va­te­ľov Goog­le+ s kaž­dým priez­vis­kom. Nás­led­ne som od­de­lil ame­ric­kých pou­ží­va­te­ľov od nea­me­ric­kých. Po­mo­cou vzor­ky 100 až 200 priez­visk som bol schop­ný pres­ne od­had­núť cel­ko­vé per­cen­to po­pu­lá­cie USA, kto­ré sa za­re­gis­tro­va­lo na Goog­le+. Po­mo­cou toh­to čís­la som zis­til po­mer ame­ric­kých a nea­me­ric­kých pou­ží­va­te­ľov, kto­rý mi do­po­mo­hol k vy­po­čí­ta­niu cel­ko­vé­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov.

De­sať ale­bo dvad­sať mi­lió­nov ľu­dí je ob­rov­ské čís­lo vzhľa­dom na to, že služ­ba je sta­rá dva týž­dne, ale v po­rov­na­ní so 750 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku, z kto­rých sa po­lo­vi­ca prih­la­su­je den­ne, je to eš­te stá­le má­lo. Ako šta­tis­ti­ka uká­za­la, do­pyt po so­ciál­nych sie­ťach je znač­ný, tak­že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by sme moh­li oča­ká­vať vznik no­vej kon­ku­ren­cie pre Fa­ce­book a Goog­le.

Zdroj: ITnews.sk

14.7.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+