Google Pixel obstál v používateľskom teste odolnosti voči vode