MojAndroid

Viac ako päť­ti­síc vý­vo­já­rov sa mi­nu­lý týž­deň zú­čas­tni­lo v San Fran­cis­cu na veľ­kej ak­cii spo­loč­nos­ti App­le – na kon­fe­ren­cii Worldwide De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce, no po­dľa naj­nov­ších pries­ku­mov je naj­lep­ším mies­tom pre mo­bil­ný sof­tvér An­droid Mar­ket. Štú­dia, kto­rú vy­pra­co­va­li fir­my Bluevia a Vi­sion Mo­bi­le, od­ha­li­la, že 67 per­cent vý­vo­já­rov po­nú­ka kód pre An­droid, za­tiaľ čo pre iOS 59 per­cent. No pri oboch plat­for­mách sa per­cen­tá zvý­ši­li op­ro­ti 59 per­cen­tám pri An­droi­de a 50 pri iOS v mi­nu­lom ro­ku.

Dva ve­dú­ce mo­bil­né gi­gan­ty po­kra­čo­va­li v pri­ťa­ho­va­ní po­zor­nos­ti vý­vo­já­rov, ale veľ­kým prek­va­pe­ním bo­la naj­rýc­hlej­šie ras­tú­ca plat­for­ma – mo­bil­né webo­vé ap­li­ká­cie na­pí­sa­né v ja­zy­ku HTML ale­bo Ja­vaS­crip­te. Viac ako 55 per­cent vý­vo­já­rov te­raz vy­dá­va svo­je prog­ra­my pre tú­to plat­for­mu, v mi­nu­lom ro­ku to bo­lo „len“ 40 per­cent. Po­dľa sprá­vy ten­to rast ov­plyv­nil príl­ev nie mo­bil­ných vý­vo­já­rov.

Vý­vo­já­ri mo­bil­ných webo­vých prog­ra­mov stá­le dr­žia spo­loč­nosť Mic­ro­soft mi­mo pr­vých troch po­zí­cií, ale ten­to fakt by sa mo­hol čos­ko­ro zme­niť, as­poň po­dľa čas­ti sprá­vy, kto­rá sa za­obe­rá tým, aké plat­for­my vý­vo­já­ri plá­nu­jú vy­užiť v bu­dúc­nos­ti. Po­dľa De­ve­lo­per In­ten­tsha­re In­dex až 35 per­cent z nich sa za­me­ria na An­droid a 32 per­cent sa za­me­ria na väč­šie množ­stvo vý­rob­kov pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows Pho­ne. Nas­le­do­vať bu­dú sys­té­my Chro­me OS, iOS a Mee­Go.

Nap­ro­ti to­mu vý­vo­já­ri naj­rýc­hlej­šie opúš­ťa­jú plat­for­my Sym­bian a Ja­va. Spo­loč­nosť Vi­sion Mo­bi­le zis­ti­la, že 40 per­cent vý­vo­já­rov, kto­rí v sú­čas­nos­ti po­nú­ka­jú svo­je pro­duk­ty aj pre Sym­bian, má v plá­ne ten­to sys­tém opus­tiť, pri Ja­ve to pla­tí pre 35 per­cent.

Plat­for­ma Blac­kBerry od spo­loč­nos­ti Re­search in Mo­tion po­kra­čo­va­la ten­to rok v ras­te, 45 per­cent vý­vo­já­rov po­nú­ka svo­je prog­ra­my pre ten­to sys­tém, v ro­ku 2010 iš­lo o 40 per­cent. No za­os­tá­va v reb­ríč­ku In­ten­tsha­re, len me­nej ako štvr­ti­na vý­vo­já­rov plá­nu­je vy­uží­vať ten­to sys­tém.

Spo­loč­nosť Vi­sion Mo­bi­le tiež us­ku­toč­ni­la pries­kum vý­vo­já­rov za­me­ra­ný na ich kri­té­riá pri vý­be­re plat­for­my. Po­dľa vý­sled­kov (naj­dô­le­ži­tej­šie kri­té­riá bo­li veľ­ký ús­pech na tr­hu a lac­né vý­vo­jo­vé nás­tro­je) je An­droid jas­ne vo vý­ho­de vďa­ka do­siah­nu­tiu ve­dú­cej po­zí­cie na tr­hu a ob­rov­skej open sour­ce sof­tvé­ro­vej ko­mu­ni­te.

Za­ují­ma­vé je, že po­ten­ciál­ne vý­no­sy sú až na tre­ťom mies­te med­zi dô­vod­mi na vý­ber plat­for­my. Z to­ho vy­plý­va, že ho­ci ob­ľu­ba An­droi­du mô­že na­ras­tať, nez­na­me­ná to, že na tom mu­sia za­ro­biť aj vý­vo­já­ri.

Zdroj: ITnews.sk

15.6.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+