MojAndroid

Pod­ľa Ama­zo­nu sa po­čas via­noč­né­ho ob­do­bia po­da­ri­lo pre­dať viac ako 4 mi­lió­ny tab­le­tov Kind­le Fi­re. Pri poh­ľa­de na to­to čís­lo je zrej­mé, že po­dak­to­rí zá­kaz­ní­ci up­red­nos­tni­li tab­let od Ama­zo­nu pred iPa­dom.

 

 

Ana­ly­tik Ta­vis McCourt od­ha­du­je, že viac ako mi­lión po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, kto­rí zva­žo­va­li kú­pu iPa­du, sa na­ko­niec roz­hod­lo pre kú­pu tab­le­tu Kind­le Fi­re. Pô­vod­ne sa oča­ká­va­lo, že sa po­čas Via­noc pre­dá prib­liž­ne 16 mi­lió­nov iPa­dov, tie­to od­ha­dy sa nes­kôr zní­ži­li na 13 mi­lió­nov. Ne­dá sa tvr­diť, že by to­to zní­že­nie bo­lo vý­raz­né ale­bo prek­va­pu­jú­ce – pod­ľa pos­led­ných dos­tup­ných in­for­má­cií pro­du­ku­je iPad v USA až 97 % cel­ko­vé­ho dá­to­vé­ho pre­no­su na inter­ne­te v rám­ci ka­te­gó­rie tab­le­tov. Je te­da zrej­mé, že to­to čís­lo mu­sí za­čať skôr či nes­kôr kle­sať.

 

V nep­ros­pech iPa­du ho­vo­rí aj ab­sen­cia no­vé­ho mo­de­lu za­ria­de­nia. Mi­nu­lo­roč­ný iPad 2 je iba koz­me­tic­ká úp­ra­va a vý­kon­nej­šia ver­zia jed­not­ky a mno­hí po­ten­ciál­ni zá­ujem­co­via už še­tria na iPad 3. Na dru­hej stra­ne vý­ho­dou Kind­le Fi­re je aj ce­na 199 USD, naj­mä v po­rov­na­ní so 499 USD v prí­pa­de naj­lac­nej­šie­ho iPa­du. Aj na­priek to­mu, že App­le priš­lo „vďa­ka“ Ama­zo­nu o po­ten­ciál­ny zisk 1 mi­liar­du USD z pre­da­ja tab­le­tov, ne­mož­no tvr­diť, že by bo­la via­noč­ná se­zó­na skla­ma­ním – iP­ho­nov sa to­tiž pre­da­lo tak­mer 30 mi­lió­nov.

Zdroj: ITnews.sk, Foto: Amazon

5.1.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+