MojAndroid

Je to kon­cept, kto­rý vám umož­ňu­je roz­hod­núť sa, ako bu­de­te svoj tab­let ak­tuál­ne pou­ží­vať – či pre­fe­ru­je­te po­hodl­né pí­sa­nie na me­cha­nic­kej klá­ves­ni­ci ale­bo je pre vás dô­le­ži­tá skôr níz­ka hmot­nosť prís­tro­ja a pos­ta­čí vám vir­tuál­na klá­ves­ni­ca. Od­ní­ma­teľ­ná klá­ves­ni­ca pri­tom fun­gu­je aj ako špe­ciál­na do­ko­va­cia sta­ni­ca, kto­rá ok­rem me­cha­nic­kých klá­ve­sov ob­sa­hu­je aj pre­po­jo­va­cie por­ty a ďal­šiu ba­té­riu. Pod­ľa vý­rob­cu tak­to za­ria­de­nie vy­dr­ží pra­co­vať na ba­té­riu 16 ho­dín. Eee Pad Tran­sfor­mer beží na no­vom ope­rač­nom sys­té­me An­droid 3.0 Ho­ney­comb, kto­rý vý­rob­ca obo­ha­til o pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Waves­ha­re. ASUS Eee Pad Tran­sfor­mer je kom­bi­ná­cia tab­le­tu a net­boo­ku. My sme ho na Slo­ven­sku tes­to­va­li ako pr­ví a na náš trh sa dos­ta­ne v jú­ni. Pre­dá­va sa sa­mos­tat­ne ako tab­le­to­vá časť ale­bo v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou. Do­ko­va­cia sta­ni­ca sa dá do­kú­piť aj sa­mos­tat­ne za zhru­ba 100 EUR.

Zá­kla­dom je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra 2 s tak­tom 1 GHz, čo dá­va tab­le­tu dos­ta­toč­nú rých­losť aj pri via­ce­rých spus­te­ných ap­li­ká­ciách. Dis­plej má di­ago­ná­lu 10,1 pal­ca a je ty­pu ISP, te­da s veľ­mi dob­rou kva­li­tou zob­ra­ze­nia a po­zo­ro­va­cím uh­lom 178°. Je do­ty­ko­vý až pre 10 pr­stov a má roz­lí­še­nie 1280 × 800 bo­dov. Je vy­ro­be­ný z tvr­dé­ho sk­la, na­vy­še aj ce­lé te­lo ­tab­le­tu i do­ko­va­cej sta­ni­ce je ko­vo­vé. Vy­ho­to­ve­nie je te­da dos­ta­toč­ne ro­bus­tné. Zvuk je vzhľa­dom na roz­me­ry (hrúb­ka je len 12,98 mm) vcel­ku dob­rý, roz­poz­na­li sme aj ba­so­vé tó­ny, všim­ne­te si aj ste­reoefekt. K dis­po­zí­cii je aj mik­ro­fón, sní­mač gra­vi­tá­cie, gy­ros­kop, kom­pas, pri­jí­mač GPS a pre dis­plej je tu aj sní­mač os­vet­le­nia. Roz­me­ry tab­le­tu sú 271 × 171 × 12,98 mm a u nás na­me­ra­ná hmot­nosť je 695 gra­mov. Spo­lu s do­ko­va­cou sta­ni­cou je hmot­nosť 1,34 kg. Na hor­nej stra­ne sú umies­tne­né dve ka­me­ry, za­dná s roz­lí­še­ním 5 me­ga­pixelov má auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie, pred­ná má roz­lí­še­nie 1,2 me­ga­pixe­la. Pa­mä­ťo­vá ka­pa­ci­ta je 16 ale­bo 32 GB, sa­moz­rej­mos­ťou je Wi-Fi a Blue­tooth 2.1. Vý­hod­né je, že na tab­le­to­vej čas­ti sa na­chá­dza vý­stup mi­ni HDMI, a tak nah­ra­té vi­deo mož­no preh­rá­vať na mo­der­nej­ších te­le­ví­zo­roch. Ten­to tab­let sa s vý­ho­dou dá pou­žiť na preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií. Vý­drž ba­té­rie za­bu­do­va­nej v tab­le­te je 9,5 ho­di­ny.

Do­ko­va­cia sta­ni­ca s klá­ves­ni­cou QWER­TY má no­vé klá­ve­sy ur­če­né pre An­droid. Slú­žia na vo­la­nie do­má­cej strán­ky, inter­ne­tu, preh­rá­va­nie vi­dea a pod. Tran­sfor­mer pri­chá­dza s vop­red nain­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou Po­la­ris Of­fi­ce 3.0, kto­rá si po­ra­dí so sú­bor­mi Of­fi­ce ty­pu .doc, .xls i .ppt, pri­čom do­ku­men­ty mož­no aj edi­to­vať. V do­ko­va­cej čas­ti je aj mul­ti­do­ty­ko­vý touch­pad, 3,5 mm vý­stup na vi­deo, dva por­ty USB a in­teg­ro­va­ná čí­tač­ka ka­riet SD. Na­bí­ja­nie za­bez­pe­ču­je 40-pi­no­vý port, ten sa dá vy­užiť aj na syn­chro­ni­zá­ciu dát so sto­lo­vým po­čí­ta­čom. Pre­po­jo­va­cí ká­bel sa kon­čí por­tom USB, pre­to ne­mu­sí­te nič do­ku­po­vať. Na­pá­ja­cí ko­nek­tor sa na­chá­dza aj v spod­nej čas­ti tab­le­tu a po­mo­cou ne­ho je na­po­je­ná aj do­ko­va­cia sta­ni­ca.

Spo­lu s Tran­sfor­me­rom dos­tá­va­te aj služ­bu ASUS Web­sto­re. Na je­den rok si mô­že­te bez­plat­ne uk­la­dať na inter­net sú­bo­ry v neob­me­dze­nej veľ­kos­ti. Ba­té­ria v do­ko­va­cej sta­ni­ci s ka- pa­ci­tou 24,4 Wh predl­žu­je vý­drž tab­le­tu o 6,5 ho­di­ny, te­da na 16 ho­dín, čo pre­sa­hu­je bež­ný pra­cov­ný čas. Teo­re­tic­ky tak ne­mu­sí­te do prá­ce no­siť na­bí­jač­ku. 

Ope­rač­ný sys­tém An­droid 3.0 Ho­ney­comb je navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre tab­le­ty. Po ak­tua­li­zá­cii cez An­droid Mar­ket si po­ra­dí aj s Ado­be Flash 10.2. ASUS Laun­cher uľah­ču­je spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií, sprá­vu ob­sa­hu a pri­po­je­ných za­ria­de­ní. ASUS Waves­ha­re ob­sa­hu­je ta­ké ap­li­ká­cie, ako je napr. My­Net, My­Lib­ra­ry ale­bo MyC­loud. My­Net je ur­če­ný na bez­drô­to­vé vy­sie­la­nie di­gi­tál­nych mé­dií v rám­ci do­má­cej sie­te, te­da to, čo má­te na tab­le­te, si mô­že­te aj bez­drô­to­vo preh­rať na te­le­ví­zo­re ale­bo do­má­com po­čí­ta­či s pod­po­rou DL­NA. ­My­Lib­ra­ry je po­tom cen­trum pre elek­tro­nic­ké kni­hy, ma­ga­zí­ny a no­vi­ny s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním. MyC­loud je rie­še­nie pre po­pu­lár­ny cloud a umož­ňu­je prís­tup k hud­be, vi­deám a sú­bo­rom z ľu­bo­voľ­né­ho mies­ta, kde má­te inter­net. Tak­to sa dá na di­aľ­ku pri­po­jiť aj na vlast­ný po­čí­tač ty­pu PC ale­bo Mac.

ASUS Tran­sfor­mer je veľ­mi za­ují­ma­vé za­ria­de­nie, kto­ré ur­či­te roz­če­rí vo­dy na tr­hu s tab­let­mi. Je to skôr náh­ra­da no­te­boo­ku, kto­rá nao­zaj umož­ňu­je po­hodl­ne pra­co­vať s textom, ta­buľ­ka­mi, pre­zen­tá­cia­mi a e-mail­mi, no neh­rá sa na mo­bil­ný te­le­fón. Nie je to pre­to rie­še­nie do vrec­ka, ale veľ­kosť di­ago­ná­ly dis­ple­ja umož­ňu­je už po­hodl­nú prá­cu. K tab­le­tu sa do­dá­va aj prís­lu­šen­stvo, kto­ré sa up­lat­ní hlav­ne vte­dy, ak sa ne- pou­ží­va sú­čas­ne do­ko­va­cia sta­ni­ca. Ide o ko­že­né puz­dro, sto­jan na na­bí­ja­nie, chrá­nič dis­ple­ja, pre­vod­ník z mi­ni HDMI na VGA, exter­nú čí­tač­ku ka­riet SD a exter­ný kit pre USB 2.0.

Ce­na: vy­ho­to­ve­nie so 16 GB: Tran­sfor­mer – 399 EUR, Tran­sfor­mer + do­ko­va­cia sta­ni­ca – 499 EUR.

Zdroj: ITnews.sk

10.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+