Samsung stanovuje maximálnu cenu autorizovaných mimozáručných opráv