Android navigácia

Sygic

Publikované november 29, 2013Napísal Ondrej Ličkov kategórii Navigácie pre Android16

Navigáciu Sygic si dnes môžete zakúpiť s 50% zľavou

Pri príležitosti dňa zliav Black Friday ponúka svoje produkty v 50% zľave spoločnosť Sygic. Za polovičnú cenu si tak môžete kúpiť výbornú Android navigáciu.Čitať ďalej
beonroad

Publikované jún 27, 2013Napísal Fero Chovaňákv kategórii Android aplikácie, Navigácie pre Android, Novinky2

BE-ON-ROAD: Turn-by-turn navigácia úplne zadarmo

Aktualizovaná verzia navigácie BE-ON-ROAD prináša niekoľko noviniek, ktoré vám zjednodušia navigovanie nielen do dovolenkových destinácií.Čitať ďalej
truck

Publikované marec 26, 2013Napísal Fero Chovaňákv kategórii Android aplikácie4

Sygic Truck Navigation: Nová navigácia pre šoférov kamiónov

Sygic po tom, ako včera na Google Play sprístupnil novú verziu obľúbenej navigácie informoval aj o dostupnosti aplikácie s názvom Sygic Truck Navigation.  Táto je určená pre šoférov kamiónov a umožňuje šoférovi nákladného vozidla naplánovať trasu, ktorá povedie iba po cestách vhodných pre jeho vozidlo či náklad. Rovnako je možné naplánovať trasu s viacerými zastávkami na naloženie a vyloženie tovaru, či vybrať čerpacie stanice a odpočívadlá špeciálne prispôsobené pre kamióny a nákladné vozidlá. Aplikácia využíva kvalitné Navteq mapy pre celú Európu a Rusko, uložené priamo v telefóne alebo tablete. Navyše, Sygic Truck navigácia môžeČitať ďalej
socialna-navigacia-waze-dostava-nove-funkcie

Publikované február 28, 2013Napísal Michal Chovaňákv kategórii Android aplikácie7

Navigácia Waze dostala aktualizáciu s novými funkciami

Bezplatná GPS navigácia Waze, ktorá sa od ostatných líši najmä komunitným prístupom, dostala aktualizáciu na verziu 3.6. Táto ponúka hneď niekoľko zaujímavých vylepšení, ktoré vám spríjemnia jazdu automobilom a pomôžu vyhnúť sa nepríjemnému a dlhému čakaniu v kolóne. Používatelia Waze teraz majú možnosť v reálnom čase nahlásiť a uzavrieť cestu na mape. Ostatní vodiči sa tak budú môcť vopred vyhnúť pomalej trase tým, že navigácia automaticky zvolí obchádzku. Keď budete chcieť nahlásiť nehodu alebo uzavretie cesty, jednoducho stlačíte tlačidlo a vyberiete typ uzávierky. Samozrejme nás ihneď napadlo, že niektorí používatelia byČitať ďalej
copilot

Publikované október 10, 2012Napísal Fero Chovaňákv kategórii Android aplikácie3

CoPilot Live: ďalšia výborná navigácia pre Android s množstvom funkcií

CoPilot Live je ďalšia navigácia, ktorá sa snaží preraziť  medzi používateľmi Androidu. Ponúka pekné a prehľadné používateľské prostredie, veľa funkcií a detailné mapové podklady NAVTEQ pre krajiny Európy, Severnej a Južnej Ameriky či Afriky. Aplikácia integruje sociálne a ďalšie funkcie, ktoré vám pomôžu pri navigácii na cestách. Mapy nachádzajúce sa v CoPilotLive ponúkajú okrem 2D pohľadu aj 3D, ktorý sa automaticky prepína podľa rýchlosti akou práve cestujete. Zadaním cieľa vyhľadá navigácia vždy tu najkratšiu cestu, okrem ktorej vám ponúkne na výber ďalšie tri alternatívne trasy s informáciou o ich vzdialenosti aČitať ďalej
TomTom logo

Publikované október 4, 2012Napísal Fero Chovaňákv kategórii Android aplikácie, Navigácie pre Android12

Navigácia TomTom je už dostupná pre Android

Navigácie ako Sygic, CoPilot či Route 66 dostanú konkurenciu v podobe novej aplikácie a navigácie TomTom. Prvé zmienky o navigácii TomTom pre Android sa objavili  ešte v júni minulého roka, no až v tomto roku sa objavili prvé ukážky aplikácie. Dnes táto navigácia konečne dorazila do Google Play a je dostupná pre všetkých. Firma TomTom je medzi offline navigáciami dostatočne známa na to, aby bola konkurencie schopná aj na trhu s Android aplikáciami. Dlhoročné skúsenosti s navigáciou umožnila spoločnosti vytvoriť pokročilú aplikáciu, pre stále populárnejšie zariadenia s Androidom. Novinka ponúkaČitať ďalej
Android_navigacie

Publikované august 4, 2012Napísal MojAndroid.skv kategórii Android aplikácie, Google Play Store10

Prehľad bezplatných navigácií pre Android

Le­to je čas do­vo­le­niek a prá­ve v tom­to ob­do­bí ma­jú mno­hí z nás dô­vod vy­uží­vať na­vi­gá­cie GPS. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty sú moc­ní spo­loč­ní­ci a v kom­bi­ná­cii s vhod­nou ap­li­ká­ciou vám do­ká­žu nah­ra­diť aj sa­mos­tat­né za­ria­de­nie. V po­nu­ke ob­cho­dov s ap­li­ká­cia­mi náj­de­te pla­te­né pré­mio­vé služ­by, ale aj bez­plat­né na­vi­gá­cie. V tejto čas­ti člán­ku vám pred­sta­ví­me na­vi­gá­cie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid. Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor Z hľa­dis­ka po­me­ru ce­na/vý­kon prav­de­po­dob­ne naj­lep­šia ap­li­ká­cia z ka­te­gó­rie bez­plat­ných rie­še­ní, ale dos­tup­ná je iba pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Bez oh­ľa­du na to Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor po­nú­kaČitať ďalej
Jedna z najlepších navigácií dostupných pre operačný systém Android, Sygic, oslavuje ďalší významný míľnik vo svojej histórii. Spoločnosť totiž zaznamenala už viac ako 5 miliónov stiahnutí aplikácie z Android Marketu, čo z nej robí najpopulárnejšiu navigáciu dostupnú pre všetky Android smartfóny a tablety -počtom stiahnutí zaostáva Sygic už len za Google Maps navigáciou. Takéto veľké číslo sa spoločnosti pritom podarilo dosiahnuť len za rok pôsobenia na trhu, čo je prinajmenšom uznania hodné. Počet stiahnutí navigácie Sygic dosiahlo už po prvom mesiaci viac ako 100.000. Rovnaký počet dnes spoločnosť dosiahne poČitať ďalej
Každý vodič uvíta, keď má po ruke dostatok informácií o doprave nielen z GPS navigácie alebo obdobnej Android aplikácie, ale vždy sa na cestách hodí, keď máte prehľad aj o aktuálnej situácii, rýchlostných radaroch, nehodách či policajných hliadkach. Takúto možnosť vám ponúka práve aplikácia TiToYo – Trafic Information delivered To Your Mobile (Dopravné informácie doručené do vášho mobilu). Aplikácia zobrazuje dopravné informácia na 4 záložkách – Radars, Accidents, Constraints a Patrols. Pri každej položke je zobrazená vzdialenosť od vašej momentálnej polohy. Informácie sú čerpané z jedného zo serverov, ktorý si môžte vybrať vČitať ďalej

Publikované jún 23, 2011Napísal MojAndroid.skv kategórii Novinky7

Google šliape na päty výrobcom zariadení GPS

Goog­le neus­tá­le zlep­šu­je svo­je ma­py a na­vi­gá­ciu pre An­droid. Ok­rem zlep­še­né­ho vy­hľa­dá­va­nia a lo­ka­li­zá­cie vo svo­jich ma­pách spo­loč­nosť uva­žu­je aj o ich off-li­ne ver­zii. Po­uží­va­teľ tak už ne­bu­de od­ká­za­ný na dá­to­vý pre­nos, čím sa tie­to ma­py sta­nú eš­te at­rak­tív­nej­ší­mi. Uvi­dí­me, ako bu­dú rea­go­vať vý­rob­co­via na­vi­gá­cií a aké no­vin­ky pred­sta­via vo svo­jich prís­tro­joch, aby ich tr­ho­vé po­zí­cie ne­bo­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti oh­ro­ze­né. Už te­raz Gar­min ku­pu­je fir­mu Na­vi­gon, kto­rá sa za­me­ria­va­la na na­vi­gá­cie pre auto­mo­bi­ly a in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny.       Zdroj: ITnews.skČitať ďalej
T-Mobile spúšťa novinku na slovenskom trhu – možnosť využívať navigáciu Sygic GPS navigation a platiť za ňu v mesačných faktúrach. Po inštalácií môžete navigáciu Sygic používať po 14 dní zadarmo, potom sa rozhodnete, či ste ochotný za ňu platiť. Navigáciu Sygic T-Mobile edition sme náhodne objavili v Android Markete, keď sme testovali nový tablet od Samsungu. Sygic T-Mobile Edition prináša tieto funkcie: ✓ 14 dní navigácie zadarmo✓ Vyberte si navigáciu pre Slovensko – Čechy – Maďarsko – Rakúsko, alebo Európu s dopravnými informáciami pre Slovensko ✓ Po 14 dňoch využívajte aplikáciuČitať ďalej
banner TOPlist TOPlist