Súťaž: Vyhrajte Motorola one macro za tri správne odpovede

Súťaž o Motorola one macro je ukončená


Podmienky sútaže
  1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou Motorola
  2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na tri súťažné otázky a vyplniť svoje údaje vo formulári „Súťaž: Vyhrajte Motorola one macro“ v rámci článku „Súťaž: Vyhrajte smartfón Motorola one macro za tri správne odpovede“
  3. Súťaž začína 6.12.2019 a končí 15.12.2019 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  4. Vyžrebovaný súťažiaci vyhrá hlavnú výhru – smartfón Motorola one macro
  5. Výherca bude vyžrebovaný do 20.12.2019, výhercu oznámime na stránke MojAndroid.sk.
  6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.