MojAndroid

Za­čiat­kom ro­ka sme vás in­for­mo­va­li o tom, že spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la na CES pre­nos­né za­ria­de­nie v po­do­be ho­di­niek SmartWatch. V tých­to dňoch sa ho­din­ky dos­tá­va­jú na trh v USA, kde sa bu­dú pre­dá­vať za 149 do­lá­rov. Ho­din­ky pos­lú­žia ako ma­lý se­kun­dár­ny dis­plej a ok­rem in­for­má­cie o pres­nom ča­se vám mô­žu uká­zať aj naj­nov­šie sprá­vy, preh­rať hud­bu či pre­čí­tať no­vý sta­tus na Fa­ce­boo­ku. Na úpl­né vy­uži­tie ich fun­kčnos­ti tre­ba ho­din­ky po­mo­cou Blue­toot­hu pre­po­jiť s ďal­ším prís­tro­jom vy­ba­ve­ným ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 2.1 a vy­šším (napr. s no­te­boo­kom, tab­le­tom či smar­tfó­nom), kto­rý za­bez­pe­čí pri­po­je­nie k inter­ne­tu.

 

Ho­din­ky ma­jú hmot­nosť 15,5 g, spo­lu s ná­ram­kom 26 g, ich roz­me­ry sú 36 × 36 mm. Hli­ní­ko­vé te­lo je vo­do­tes­né a pra­cho­tes­né. Mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej OLED má uh­lo­prieč­ku 1,3 pal­ca. Spo­loč­nosť So­ny vy­da­la aj SDK (Software De­ve­lop­ment Kit) pre viac ako 60 ap­li­ká­cií, kto­ré sú dos­tup­né v Goog­le Play. Spo­me­dzi množ­stva ap­li­ká­cií spo­me­nie­me as­poň Find Pho­ne na náj­de­nie stra­te­né­ho te­le­fó­nu ale­bo En­do­mon­do na or­ga­ni­zá­ciu jázd. Vý­rob­ca do­dá­va k ho­din­kám rôz­no­fa­reb­né ná­ram­ky (si­vý, mod­rý, bie­ly, ru­žo­vý, ze­le­ný) s ce­nou 20 do­lá­rov. Svoj smatfón te­da mô­že­te ov­lá­dať ho­din­ka­mi bez to­ho, aby ste ho vy­bra­li z vrec­ka.

Zdroj: ITnews.sk

18.4.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+