MojAndroid

V súvislosti s audiotexovými číslami,ktorými sa zaoberáme v samostatnej téme, nás tiež zaujímalo, aké podmienky musí splniť subjekt, ktorý chce takéto číslo prevádzkovať, koľko spoločností má na Slovensku audiotexové čísla pridelené a ako sú kontrolované. Položili sme preto niekoľko otázok hovorcovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Romanovi Vavrovi:

Aké základné povinnosti musí splniť subjekt, ktorý chce prevádzkovať audiotexové číslo?

Záujemca si splní oznamovaciu povinnosť, t. j. stane sa telekomunikačným operátorom a následne požiada Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) o pridelenie množiny čísel, alebo uzavrie zmluvu s telekomunikačným operátorom, ktorý má pridelenú množinu čísel a poskytuje danú službu v spolupráci s týmto operátorom.

Ako sa delia jednotlivé audiotexové čísla a aké sú sadzby za volania?

Pre služby so zvýšenou tarifou sú všeobecne záväzným právnym predpisom určené čísla z množiny čísel: (0) 97x xxxxxx až (0) 98x xxxxxx a (0) 900 xxxxxx. RÚ prideľuje čísla z týchto množín v blokoch po tisíc čísel. Volania na tieto čísla sa spoplatňujú podľa cenníka operátora, ktorého služby volajúci používa. Ceny nepodliehajú regulácii.

Kontroluje RÚ prevádzkovateľov týchto čísiel, či ich prevádzkujú v súlade so zákonom? Uložil už za prípadné nedodržanie povinností pokuty?

Predchodca RÚ v minulosti uložil pokuty operátorom, ktoré mali pridelené čísla za to, že nepredložili včas správu o využívaní pridelených čísel za predchádzajúci kalendárny rok. Správa obsahuje informácie o tom, ktoré pridelené čísla sú reálne využívané.

Za aké porušenie právnych predpisov by mohol RÚ prevádzkovateľovi odňať pridelené audiotexové čísla? Došlo už prípadne v minulosti k takémuto odňatiu?

Predchodca RÚ v minulosti odobral pridelenú množinu čísel pre služby so zvýšenou tarifou, lebo držiteľ si neplnil podmienky zákona a povolenia, t. j. nepredložil úradu vyhlásenie o výške tržieb za predchádzajúci kalendárny rok a rovnako ani správu o používaní pridelených čísel za predchádzajúci kalendárny rok a to aj napriek tomu, že bol na možnosť odobrania upozornený a napriek tomu nevykonal nápravu.

V poslednom období sa množia sťažnosti na rôzne televízne kvízy, v ktorých majú diváci zavolať na audiotexové čísla. Problémom má byť hlavne nejednoznačnosť otázok, chytáky a sporné riešenia rôznych matematických príkladov. Niektoré z týchto prípadov už rieši Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tá však nemôže zasiahnuť v prípade, ak je používateľovi naúčtovaný vysoký poplatok v prípade, ak na číslo volal, ale bolo obsadené (teda dianie mimo televíznej obrazovky). Má RÚ možnosť zakročiť v týchto prípadoch?

Na úvod je potrebné upozorniť, že zákon o elektronických komunikáciách, podľa ktorého RÚ postupuje, sa nevzťahuje na obsah služieb. V prípade napr. nesprávneho vyúčtovania služieb ma užívateľ zákonné právo uplatniť si reklamáciu v termíne a spôsobom podľa reklamačného poriadku telekomunikačného operátora, ktorý mu službu poskytol. V tomto prípadu u operátora prostredníctvom ktorého volal. Reklamáciu je potrebné uplatniť podľa zákona „v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie.“ Operátor podľa zákona „je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby.“

Ak užívateľ služby nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, tak môže predložiť spor RÚ, ktorý ho rieši mimosúdne. RÚ nevydáva záväzné rozhodnutie ani nenahradzuje činnosť súdu. Pozor na termín. Podľa zákona „Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.“ Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

V prípade, že spor nie je mimosúdne riešiteľný, tak ďalšia možnosť je domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Koľko spoločností, resp. subjektov v SR prevádzkuje audiotexové čísla?

RÚ pridelil množiny čísel pre služby so zvýšenou tarifou 13 spoločnostiam. Toto číslo vyjadruje počet spoločností, ktoré majú v súčasnosti platne pridelené čísla od RÚ. RÚ nedisponuje informáciami o počte spoločností s ktorými vyššie uvedené spoločnosti spolupracujú pri poskytovaní týchto služieb.

6.7.2014

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+