MojAndroid

Tak ako bol pô­vod­ný Kind­le ur­če­ný na čí­ta­nie kníh, Kind­le Fi­re je navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre všet­ky mož­né ty­py mé­dií. Fi­re je ur­če­ný pre tých, kto­rí hľa­da­jú jed­no­du­chý prís­troj umož­ňu­jú­ci pre­čí­tať no­vi­ny, vy­po­čuť hud­bu, pre­ze­rať webo­vé strán­ky, prí­pad­ne si za­hrať hry ale­bo vy­skú­šať ap­li­ká­cie, kto­ré po­nú­ka Ama­zon. Za­ria­de­nie sí­ce nie je špe­ciál­ne navr­hnu­té na čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh ako pô­vod­ný Kind­le, ale Ama­zon si to u svo­jich zá­kaz­ní­kov vy­nah­rá­dza po­nú­ka­ný­mi služ­ba­mi.

Na roz­diel od tra­dič­né­ho an­droi­do­vé­ho tab­le­tu vy­ze­rá do­má­ca ob­ra­zov­ka v Kind­le Fi­re ako po­lič­ka s ne­dáv­no ak­tív­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­rú si mô­že­te zo­ra­diť pod­ľa svoj­ho vku­su. Hlav­né me­nu je vždy v stre­de na pop­re­dí a dá sa vy­be­rať z po­lo­žiek No­vi­no­vý stá­nok, Kni­hy, Hud­ba, Vi­deo, Do­ku­men­ty, Ap­li­ká­cie ale­bo Web. Ama­zon plá­nu­je v bu­dúc­nos­ti dis­tri­buo­vať do Kind­le Fi­re čo naj­viac me­diál­ne­ho ob­sa­hu a ta­kis­to má v úmys­le zá­lo­ho­vať ob­sah kaž­dé­ho jed­né­ho tab­le­tu na Ama­zon Cloud Dri­ve, tak­že dá­ta sa ne­mô­žu nik­dy stra­tiť. Po­dob­ne ako na Ama­zon­MP3, čo je on-li­ne ob­chod s hud­bou, si bu­de­te môcť stiah­nuť do tab­le­tu akú­koľ­vek hud­bu ale­bo film.

Jed­na z naj­ino­va­tív­nej­ších ve­cí na no­vom tab­le­te Ama­zo­nu je sku­toč­nosť, že má v plá­ne vy­užiť svo­je clou­do­vé pros­tre­die na roz­ší­re­nie no­vé­ho webo­vé­ho pre­hlia­da­ča s náz­vom Silk. Po­dob­ne ako sa Ope­ra sna­ži­la so svo­jím mo­bil­ným pre­hlia­da­čom, chce Ama­zon zrý­chliť na­čí­ta­va­nie strá­nok pou­ži­tím vlas­tných server­ov. Na­mies­to kla­sic­ké­ho na­čí­ta­nia ob­sa­hu webu bu­de Ama­zon cloud vy­ko­ná­vať kom­pre­siu a uro­bí strán­ky lep­šie strá­vi­teľ­ný­mi eš­te pred­tým, ako sa stiah­nu do Kind­le Fi­re.

Za­ria­de­nie ne­má ka­me­ru a má prib­liž­ne 2× men­šiu veľ­kosť dis­ple­ja ako iPad. Ta­kis­to ce­na je po­lo­vič­ná. Je otáz­ne, či sa Kind­le Fi­re sta­ne hlav­ným kon­ku­ren­tom iPa­du, kto­rý neot­ras­ne vlád­ne sve­tu tab­le­tov, ale svo­jich priaz­niv­cov si no­vé za­ria­de­nie ur­či­te náj­de.

Zdroj: ITnews.sk

 

5.10.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+