MojAndroid

Pr­vá sú­ťaž mo­bil­ných ap­li­ká­cii na Slo­ven­sku – AppsRu­lezz 2011 po­zná me­ná ví­ťa­zov. Bran­do­va­né ap­li­ká­cie vy­hra­la prá­ca Ma­gio TV od fir­my frog­foot pre klien­ta Slo­vak Te­le­kom, v neb­ran­do­va­ných aj v smar­tpho­ne ap­li­ká­ciách sa naj­lep­šou prá­cou stal iT­ran­sit od Ap­pti­ves + FIIT STU BA a v tab­let ap­li­ká­ciách do­mi­no­val Sy­gic a ich Sy­gic GPS. Ve­čer, po kon­fe­ren­cii o mo­bil­nom mar­ke­tin­gu – Mo­bi­le­Ru­lezz 2011, sa v pries­to­roch bra­tis­lav­skej De­sign Fac­to­ry po­čas HTC Par­ty­Ru­lezz us­ku­toč­ni­lo vy­hla­so­va­nie ví­ťa­zov pr­vej sú­ťa­že mo­bil­ných ap­li­ká­cii na Slo­ven­sku – AppsRu­lezz 2011.

Spo­lu sa prih­lá­si­lo 66 prác od 31 vý­vo­já­rov a fi­riem a 21 prác sa dos­ta­lo na shortlist. Sú­ťa­ži­lo sa v šty­roch ka­te­gó­riách: Bran­do­va­né ap­li­ká­cie (ur­če­né ako pro­mo pre klien­ta), Neb­ran­do­va­né ap­li­ká­cie (ur­če­né spot­re­bi­te­ľom), Smar­tpho­ne ap­li­ká­cie a Tab­let ap­li­ká­cie.

V ka­te­gó­rii bran­do­va­ných ap­li­ká­cii vy­hra­la fir­ma frog­foot s prá­cou Ma­gio TV pre klien­ta Slo­vak Te­le­kom. Dru­hé mies­to ob­sa­dil Triad Ad­ver­ti­sing so svo­jim Pil­sner Kom­pas pre Pi­vo­va­ry Top­var a bronz zís­ka­la spo­loč­nosť eG­lu s ap­li­ká­ciou IIHF 2011 World Cham­pion­ship Gui­de by Sko­da.

Neb­ran­do­va­ným ap­li­ká­ciám kra­ľo­va­la prá­ca iTan­sit od Ap­pti­ves + FIIT STU Bra­tis­la­va, strieb­ro po­ro­ta priz­na­la prá­ci Sy­gic GPS od Sy­gic a bronz vy­hral de­ve­lo­per Dev­Kid s hrou 3bot.

Smar­tpho­ne ap­li­ká­cie rov­na­ko vy­hra­la prá­ca iT­ran­sit od od Ap­pti­ves + FIIT STU Bra­tis­la­va, dru­hé mies­to pri­pad­lo spo­loč­nos­ti Sy­gic a ich Sy­gic GPS a troj­ku naj­lep­ších uzat­vá­ra v tej­to ka­te­gó­rii Ma­gio TV od frog­foot.

Med­zi ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi pre tab­le­ty zví­ťa­zil Sy­gic so Sy­gic GPS, nas­le­do­va­ný prá­cou Mid­night HD od vý­vo­já­ra Hyper­bo­lic Mag­ne­tism a tre­ťou naj­lep­šou slo­ven­skou ap­li­ká­ciou pre ta­le­ty je roz­práv­ka Ma­lá prin­cez­ná od iAd­ver­ti.

Špeciálnu cenu HTC získal Daniel Novák s aplikáciou TV program.

„Sme ra­di, že do pr­vé­ho roč­ní­ka AppsRu­lezz sa prih­lá­si­lo po­mer­ne ve­ľa prác od veľ­ké­ho množ­stva vý­vo­já­rov. Aj ten­to fakt sved­čí o tom, že mo­bil­ný mar­ke­ting a špe­ciál­ne mo­bil­né ap­li­ká­cie zís­ka­va­jú na Slo­ven­sku svo­je opod­stat­ne­nie. Med­zi ví­ťaz­mi sme ako po­ro­ta naš­li prá­ce sve­to­vej kva­li­ty. O niek­to­rých mno­hí ani ne­tu­ši­li, že po­chád­za­jú zo Slo­ven­ska. O to viac sa chce­me do bu­dúc­nos­ti usi­lo­vať hľa­dať a mo­ti­vo­vať slo­ven­ské fir­my, ale aj jed­not­liv­cov a uka­zo­vať ich prá­ce sve­tu. V mno­hých prí­pa­doch má­me byť na čo hr­dí,“ zhod­no­til pr­vý roč­ník sú­ťa­že jej or­ga­ni­zá­tor Pe­ter Šebo.

Všet­kých ví­ťa­zov aj shortlis­to­va­né prá­ce náj­de­te na http://apps.ru­lezz.sk v sek­cii Ví­ťa­zi.

1.6.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+