MojAndroid

Le­to je čas do­vo­le­niek a prá­ve v tom­to ob­do­bí ma­jú mno­hí z nás dô­vod vy­uží­vať na­vi­gá­cie GPS. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty sú moc­ní spo­loč­ní­ci a v kom­bi­ná­cii s vhod­nou ap­li­ká­ciou vám do­ká­žu nah­ra­diť aj sa­mos­tat­né za­ria­de­nie. V po­nu­ke ob­cho­dov s ap­li­ká­cia­mi náj­de­te pla­te­né pré­mio­vé služ­by, ale aj bez­plat­né na­vi­gá­cie. V tejto čas­ti člán­ku vám pred­sta­ví­me na­vi­gá­cie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid.

Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor

Z hľa­dis­ka po­me­ru ce­na/vý­kon prav­de­po­dob­ne naj­lep­šia ap­li­ká­cia z ka­te­gó­rie bez­plat­ných rie­še­ní, ale dos­tup­ná je iba pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Bez oh­ľa­du na to Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor po­nú­ka bez­plat­né ma­py tak­mer ce­lé­ho sve­ta, vy­uží­va da­ta­bá­zu OpenStreet­Maps. Hlav­ná vý­ho­da tej­to ap­li­ká­cie je v tom, že po­nú­ka hla­so­vú na­vi­gá­ciu, 3D ma­py a kom­plet­nú pod­po­ru off-li­ne re­ži­mu. Ap­li­ká­cia vás te­da do­ká­že na­vi­go­vať a vy­po­čí­tať tra­su do cie­ľo­vej des­ti­ná­cie aj bez pri­po­je­nia do inter­ne­tu. Inter­net však vy­uži­je­te, po­kiaľ kon­krét­nu ad­re­su ne­poz­ná­te – da­ta­bá­za POI bo­dov je po­mer­ne chu­dob­ná, v tom­to sme­re však na­vi­gá­cia po­nú­ka vý­bor­ne in­teg­ro­va­né pre­po­je­nie s Goog­lom, vy­ža­du­jú­ce inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. No ak poz­ná­te ad­re­sy, nes­tra­tí­te sa ani bez inter­ne­tu.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

Goog­le Maps

Služ­ba Goog­le Maps sí­ce ne­pod­po­ru­je hla­so­vú na­vi­gá­ciu vo všet­kých lo­ka­li­tách, as­poň po­mo­cou zá­klad­ných zá­chyt­ných bo­dov vás však do­ká­že na­vi­go­vať. V prí­pa­de ak­tua­li­zá­cie an­droi­do­vej ver­zie pri­bud­li ne­dáv­no 3D ma­py, tie však pre náš re­gión eš­te nie sú dos­tup­né. Dru­há no­vin­ka an­droi­do­vej ver­zie sú off-li­ne ma­py, kto­ré mô­že­te vy­uží­vať aj u nás – ne­fun­gu­jú však úpl­ne vo všet­kých lo­ka­li­tách. Bez oh­ľa­du na to, či si off-li­ne ma­py stiah­ne­te, ale­bo nie, služ­ba vy­ža­du­je pri­po­je­nie do inter­ne­tu, aby do­ká­za­la vy­hľa­dať žia­da­nú ad­re­su a vy­po­čí­ta­la ideál­nu tra­su. Ap­li­ká­cia je sú­čas­ťou zá­klad­nej in­šta­lá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid a iOS – ak­tua­li­zá­ciu na naj­nov­šiu ver­ziu pre An­droid náj­de­te v ob­cho­de Goog­le Play, iOS v bu­dú­cej ver­zii 6.0 zru­ší pod­po­ru Goog­le máp a pred­sta­ví vlas­tnú ap­li­ká­ciu.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

 

Ďal­šie bez­plat­né na­vi­gá­cie vám pred­sta­ví­me v ďal­šej čas­ti člán­ku.

Bez­plat­né trial ver­zie pré­mio­vých ap­li­ká­cií pre An­droid

Z hľa­dis­ka pré­mio­vých na­vi­gá­cií má ope­rač­ný sys­tém An­droid op­ro­ti iOS vý­ho­du – ob­chod Goog­le Play pos­ky­tu­je aj trial ver­zie tých­to ap­li­ká­cií.

Sy­gic: GPS Na­vi­ga­tion

Sy­gic je pré­mio­vá ap­li­ká­cia a jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších na­vi­gá­cií GPS. V po­nu­ke Goog­le Play sa na­chá­dza bez­plat­ná ver­zia, kto­rú mô­že­te vy­uží­vať po do­bu 14 dní, ak po­tom bu­de­te chcieť služ­bu vy­uží­vať aj na­ďa­lej, mu­sí­te si za­kú­piť úpl­nú li­cen­ciu. Do­ba dvoch týž­dňov však mno­hým pou­ží­va­te­ľom bo­ha­to pos­ta­ču­je – naj­mä ak na­vi­gá­ciu pot­re­bu­jú iba na jed­no­ra­zo­vé pou­ži­tie na do­vo­len­ke. Sa­moz­rej­mé je úpl­né na­vi­go­va­nie v off-li­ne re­ži­me (ma­py si mu­sí­te stiah­nuť vop­red) a množ­stvo uži­toč­ných fun­kcií a nas­ta­ve­ní.

Verzia: 17.3.21
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 17.3.21
Aktuálna cena: Zdarma

GPS NA­VI­GA­TION BE-ON-ROAD

Ok­rem Sy­gi­cu mô­že­te vy­skú­šať aj 7-dňo­vú trial ver­ziu ap­li­ká­cie BE-ON-ROAD. Ide o pré­mio­vú na­vi­gá­ciu, kto­rá po­nú­ka po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako kon­ku­ren­čné pro­duk­ty. Špe­ciál­ne pre slo­ven­ských a če­ských pou­ží­va­te­ľov je dos­tup­ná aj ce­no­vo vý­hod­ná ap­li­ká­cia GPS NA­VI­GA­TION BE-ON-ROAD CZSK. Tú si pred za­kú­pe­ním ta­kis­to mô­že­te otes­to­vať po­čas jed­né­ho týž­dňa.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

ROU­TE 66 Maps + Na­vi­ga­tion

Bez­plat­ná trial ver­zia umož­ňu­je vy­uží­vať pré­mio­vé fun­kcie po­čas 30 dní. Nás­led­ne mož­no pre­ze­rať ma­py a vy­po­čí­ta­vať tra­sy, na­vi­go­va­nie, resp. hla­so­vú na­vi­gá­ciu však bez pla­te­nia už vy­uží­vať ne­mô­že­te. No keď­že trial ver­zia po­nú­ka až je­den me­siac bez­plat­né­ho pou­ží­va­nia, na­vi­gá­ciu od­po­rú­ča­me vy­skú­šať. Pos­ky­tu­je kom­plet­nú off-li­ne fun­kcio­na­li­tu vrá­ta­ne bo­ha­tej off-li­ne da­ta­bá­zy bo­dov POI, a po­kiaľ si vop­red stiah­ne­te všet­ky pot­reb­né ma­py, pre­ži­je­te na do­vo­len­ke aj bez inter­ne­tu. Sa­moz­rej­mé sú ďal­šie pré­mio­vé fun­kcie a po­te­ší aj špe­ciál­na fun­kcia – na­vi­gá­cia po­mo­cou aug­men­to­va­nej (roz­ší­re­nej) reali­ty.

Zdroj: ITnews.sk

4.8.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+