MojAndroid

Fu­tu­ris­tic­ké Goog­le oku­lia­re vzbu­di­li veľ­kú vl­nu zá­uj­mu hneď po svo­jom ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní. Za­ria­de­nie s kó­do­vým ozna­če­ním Pro­ject Glass umož­ní pou­ží­va­te­ľom vy­uží­vať pok­ro­či­lé fun­kcie roz­ší­re­nej reali­ty a fun­kcie in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu vo for­me špe­ciál­nych oku­lia­rov.

Oku­lia­re do­ká­žu ok­rem na­vi­go­va­nia, pre­ze­ra­nia e-mai­lov a ďal­ších fun­kcií aj fo­tiť. Od ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia Goog­le príl­iš ve­ľa no­vých in­for­má­cii o pro­jek­te ne­vy­pus­til, v prie­be­hu toh­to a mi­nu­lé­ho týž­dňa sa však ob­ja­vi­li pr­vé ofi­ciál­ne fo­tog­ra­fie. Fot­ky sú zís­ka­né po­mo­cou pro­to­ty­pu za­ria­de­nia, pri­čom sa­mot­ný kon­cept, resp. akým spô­so­bom je fo­te­nie ak­ti­vo­va­né, vy­svet­le­ný nie je. Do úva­hy spa­dá hla­so­vé ov­lá­da­nie ale­bo nas­ta­ve­nie ča­so­va­ča – čo je zrej­mé naj­mä v prí­pa­de, ke­dy pou­ží­va­teľ dr­ží obo­ma ru­ka­mi di­eťa v rých­lom po­hy­be.

 

Vý­sled­né fo­tog­ra­fie, naj­mä tá s di­eťa­ťom, po­nú­ka­jú po­mer­ne pek­né zá­be­ry z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa. Je mož­né, že fi­nál­na ver­zia oku­lia­rov po­núk­ne lep­šiu kva­li­tu fo­tog­ra­fií, už te­raz však ve­dia oku­lia­re veľ­mi pek­ne za­chy­tiť mo­men­tku – za pred­pok­la­du, že Goog­le do­da­toč­ne fo­tog­ra­fie neup­ra­vo­val.

Pod­ľa The New York Ti­mes by sa Goog­le oku­lia­re moh­li na tr­hu ob­ja­viť už kon­com ro­ka.

Zdroj: ITnews.sk

17.5.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+