MojAndroid

Spo­loč­nosť Always In­no­va­ting po­sky­tu­je za­dar­mo na stiah­nu­tie in­šta­lač­ný ob­raz ISO, v kto­rom po­uží­va­te­lia náj­du až šty­ri ope­rač­né sys­té­my. Sú­bor s veľ­kos­ťou o čo­si väč­šou ako 2 GB pri­ná­ša, sa­moz­rej­me, aj množ­stvo ap­li­ká­cií, aby bo­lo mož­né da­né sys­té­my pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať. Kon­krét­ne ide o sys­té­my Ubun­tu, Chro­me OS, An­droid a mo­di­fi­ká­ciu li­nuxové­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rú prip­ra­vi­la spo­loč­nosť Always In­no­va­ting. Med­zi spus­te­ný­mi sys­té­ma­mi sa dá jed­no­duc­ho pre­pí­nať bez do­sa­hu na roz­pra­co­va­nú prá­cu či vý­kon sys­té­mu.

Auto­ri plat­for­mu vo vi­deu pred­sta­vu­jú na po­čí­ta­či Beag­le Board, čo je v po­dsta­te open sour­ce har­dvér za 149 do­lá­rov. Neob­sa­hu­je ni­ja­ký ven­ti­lá­tor a po­sta­ve­ný je na pro­ce­so­re OMA­P3­530 od spo­loč­nos­ti Texas Instru­ments. Sys­té­my z ba­lí­ka po­be­žia aj na po­čí­ta­čoch Touch Book a Smart Book od spo­loč­nos­ti Always In­no­va­ting. Vý­rob­ca uvád­za, že ako pr­vý pri­ná­ša ver­ziu sys­té­mu Chro­me OS, kto­rá je ur­če­ná pre pro­ce­so­ry ra­du OMA­P3.


Zdroj: itnews.sk

5.5.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+