MojAndroid

Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty sa pri­dá k spo­loč­nos­tiam LG a Sam­sung a po­núk­ne smar­tfó­ny s vir­tua­li­zač­nou tech­no­ló­giou VMware. Mie­ri tým naj­mä na pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov.

Mo­bil­ný hyper­ví­zor VMware pre An­droid umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pre­pí­nať me­dzi „ot­vo­re­nou” čas­ťou te­le­fó­nu, v kto­rej mô­že pou­ží­va­teľ vy­uží­vať všet­ky fun­kcie, kto­ré chce, a „pod­ni­ko­vou”, kto­rú má v sprá­ve fi­rem­né od­de­le­nie IT a kto­rá je chrá­ne­ná pred po­ten­ciál­ne škod­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi.

Mo­to­ro­la za­tiaľ nep­rez­ra­di­la, pre kto­ré mo­de­ly tú­to mož­nosť chys­tá, kó­rej­skí vý­rob­co­via ju chcú po­nú­kať pre všet­ky svo­je prís­tro­je s An­droi­dom. Mo­to­ro­la prav­de­po­dob­ne za­uj­me re­zer­vo­va­nej­ší pos­toj, as­poň pod­ľa slov jej vice­pre­zi­den­tky pre pod­ni­ko­vé rie­še­nia Chris­ty Wyat­to­vej, kto­rá ok­rem iné­ho po­ve­da­la: „Za­tiaľ som eš­te ne­vi­de­la, na­koľ­ko je pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé to­to rie­še­nie.” Pod­ľa nej sa pou­ží­va­teľ pri pre­pí­na­ní z osob­nej čas­ti te­le­fó­nu do pod­ni­ko­vej mu­sí do fi­rem­nej sek­cie prih­la­so­vať od­de­le­ne. „To nie je veľ­mi po­hodl­né,” po­ve­da­la Wyat­to­vá. „Ra­di by sme v spo­lup­rá­ci s os­tat­ný­mi po­núk­li ta­ké po­hodl­né ov­lá­da­nie, kto­ré bu­de vy­ho­vo­vať pou­ží­va­te­ľom aj pod­ni­ko­vým zá­sa­dám,” do­da­la.

Dvo­ja­ký prís­tup pod­ľa nej po­nú­ka aj po­zi­tív­ne pr­vky. „Pou­ží­va­te­ľom sa na tom­to duál­nom spô­so­be pou­ží­va­nia te­le­fó­nu bu­de pá­čiť od­de­le­né úč­to­va­nie za ap­li­ká­cie,” po­ve­da­la Wyat­to­vá. Vir­tua­li­zo­va­né te­le­fó­ny to­tiž po­nú­ka­jú pod­ni­kom mož­nosť pla­tiť za svo­jich za­mes­tnan­cov za ap­li­ká­cie, kto­ré vy­uží­va­jú pri prá­ci. Osob­né ap­li­ká­cie si pou­ží­va­teľ, sa­moz­rej­me, hra­dí sám.

„Správ­co­via IT by chce­li po­núk­nuť smar­tfó­ny väč­šie­mu poč­tu za­mes­tnan­cov, obá­va­jú sa však nák­la­dov za pre­ne­se­né dá­ta,” upo­zor­ni­la Wyat­to­vá. Pou­ží­va­te­lia mô­žu nap­rík­lad vy­uží­vať mo­bil­nú dá­to­vú prí­poj­ku na preh­rá­va­nie vi­deí ale­bo hud­by. Ke­by však moh­li zis­ťo­vať ob­jem pre­ne­se­ných dát vo fi­rem­nej čas­ti te­le­fó­nu, ve­de­li by úč­ty za pre­ne­se­né dá­ta roz­de­liť.

Ten­to duál­ny prís­tup uľah­čí aj roz­ho­do­va­nie spo­loč­nos­tí, či po­vo­lia svo­jim za­mes­tnan­com vy­uží­vať pri prá­ci ich vlas­tné za­ria­de­nia. Vďa­ka hyper­ví­zo­ru VMware bu­dú môcť fi­rem­nú sieť lep­šie za­bez­pe­čiť.

Zdroj: ITnews.sk

10.3.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+