MojAndroid

Ved­com spo­loč­nos­ti Sam­sung sa po­da­ri­lo vy­vi­núť ap­li­ká­ciu ur­če­nú na pou­ži­tie v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, kto­rej úlo­hou je de­te­go­vať ná­la­du pou­ží­va­te­ľa. Ne­vyu­ží­va pri tom špe­cia­li­zo­va­né sen­zo­ry a do­kon­ca ani vsta­va­nú ka­me­ru. De­tek­cia je za­lo­že­ná na spô­so­be, ako pou­ží­va­teľ za­dá­va texto­vé vstu­py.

Do úva­hy sa be­rie rých­losť pí­sa­nia zna­kov, frek­ven­cia op­ra­vo­va­nia na­pos­le­dy na­pí­sa­né­ho zna­ku je­ho zma­za­ním, čas­tosť pou­ží­va­nia špe­ciál­nych sym­bo­lov, ako aj spô­sob a frek­ven­cia tra­se­nia mo­bil­ným te­le­fó­nom. Na zá­kla­de tak­to zos­ní­ma­ných dát po­tom sof­tvér do­ká­že ur­čiť, či je pou­ží­va­teľ šťast­ný, smut­ný, prek­va­pe­ný, nah­ne­va­ný, prí­pad­ne zne­chu­te­ný.

Vy­uží­va sa tech­no­ló­gia stro­jo­vé­ho uče­nia, pri­čom sof­tvér sa mu­sí naj­skôr nat­ré­no­vať na vzor­ke textov kon­krét­ne­ho pou­ží­va­te­ľa, dopl­ne­ných o prís­luš­né dá­ta tý­ka­jú­ce sa je­ho ak­tuál­nych emó­cií. Nás­led­ne mož­no do­siah­nuť spo­ľah­li­vosť de­tek­cie na úrov­ni 67,5 per­cen­ta.

Sof­tvér by mal byť pou­ži­tý ako sú­časť klien­ta so­ciál­nej sie­te Twit­ter na mo­bil­ných te­le­fó­noch Sam­sung Ga­laxy S II s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. K textu na­pí­sa­né­mu pou­ží­va­te­ľom bu­de schop­ný auto­ma­tic­ky pri­po­jiť sym­bol uka­zu­jú­ci je­ho ná­la­du. Me­dzi ďal­šie mož­né pou­ži­tia tech­no­ló­gie pat­rí nap­rík­lad úp­ra­va ty­pu zvo­ne­nia mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pod­ľa ná­la­dy vo­la­jú­ce­ho, prí­pad­ne sa mo­bil­ný te­le­fón mô­že po­kú­siť pou­ží­va­te­ľo­vi zlep­šiť zlú ná­la­du zvo­le­ním vhod­né­ho zvo­ne­nia ale­bo zob­ra­ze­nia prís­luš­nej gra­fi­ky.

Zdroj: ITnews.sk

24.1.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+