MojAndroid

Naj­väč­ší ma­loob­chod­ní­ci sve­ta sa ten­to týž­deň zí­du v Lon­dý­ne na toh­to­roč­nom Sve­to­vom ma­loob­chod­nom kon­gre­se (World Re­tail Con­gress). V pries­ku­me Mas­ter­Card európ­ski ob­chod­ní­ci pred­po­ve­da­jú, že mo­bil­né te­le­fó­ny pred­stih­nú do ro­ku 2020 ka­men­né pre­daj­ne, webo­vé strán­ky i callcen­trá. Mo­bil­ný te­le­fón bu­de pred­sta­vo­vať je­di­ný a naj­dô­le­ži­tej­ší ka­nál na ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi. Len 3 % ob­chod­ní­kov sú však pres­ved­če­né, že ich od­vet­vie mo­men­tál­ne dr­ží krok s do­py­tom zá­kaz­ní­kov po viac­ka­ná­lo­vom fun­go­va­ní ma­loob­cho­du.

Pries­kum, us­ku­toč­ne­ný me­dzi 300 pop­red­ný­mi európ­sky­mi ma­loob­chod­ník­mi, je sú­čas­ťou no­vej sprá­vy „I” fak­tor ale­bo vplyv do­py­tu zá­kaz­ní­kov po ino­vá­ciách v ma­loob­cho­de. Tú pod­ľa za­da­nia spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card vy­pra­co­va­la or­ga­ni­zá­cia Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit. Sprá­va ho­vo­rí, že pri­chá­dza éra „i-zá­kaz­ní­kov” – ro­zum­ných spot­re­bi­te­ľov, kto­rí vy­uží­va­jú via­ce­ro pre­daj­ných ka­ná­lov. Skú­ma ino­vá­cie, po­mo­cou kto­rých sa ma­loob­chod­ní­ci sna­žia za­cho­vať si kon­ku­ren­cies­chop­nosť na tr­hu, kto­rý pre­chá­dza re­vo­luč­ný­mi zme­na­mi.

Naj­dô­le­ži­tej­šie poz­nat­ky tej­to sprá­vy sa tý­ka­jú zá­klad­ných fak­to­rov, kto­ré dnes ma­loob­chod ut­vá­ra­jú:
  • Pri kor­mid­le je zá­kaz­ník: kaž­dý tre­tí ma­loob­chod­ník uvá­dza, že naj­dô­le­ži­tej­ší­mi dô­vod­mi pre­me­ny ma­loob­chod­né­ho od­vet­via po­čas pos­led­ných pia­tich ro­kov je väč­šia moc na stra­ne zá­kaz­ní­ka (32 %) a ďa­lej väč­šia mož­nosť voľ­by (kon­ku­ren­cie ďal­ších ma­loob­chod­ní­kov – 37 %).
  • Kľú­čom k ús­pe­chu sú v ma­loob­cho­de per­so­na­li­zo­va­né služ­by: 38 % ob­chod­ní­kov roz­ši­ru­je seg­men­tá­ciu zá­kaz­ní­kov a 39 % pos­ky­tu­je per­so­na­li­zo­va­nú ob­slu­hu zá­kaz­ní­kov pros­tred­níc­tvom via­ce­rých ka­ná­lov.
  • Ma­loob­chod­ní­ci zvy­šu­jú in­ves­tí­cie do no­vých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní, aby udr­ža­li krok s do­py­tom zá­kaz­ní­kov: 44 % ma­loob­chod­ní­kov po­núk­ne v pre­daj­niach v bu­dú­com ro­ku Pay­Pas­so­vú pla­tob­nú tech­no­ló­giu, kto­rú po­va­žu­jú za vô­bec naj­dô­le­ži­tej­šiu ob­lasť krát­ko­do­bých in­ves­tí­cií. Viac ako jed­na tre­ti­na z nich (35 %) bu­de in­ves­to­vať do no­vých tech­no­ló­gií s úmys­lom po­sil­niť elek­tro­nic­ké a mo­bil­né ob­cho­do­va­nie.
  • Men­šie fir­my ťa­žia z agi­li­ty a rých­los­ti: mo­men­tál­ne sú ma­lé a ob­rat­né fir­my pruž­nej­šie ako tie veľ­ké. Oží­va­jú však aj naj­väč­ší ma­loob­chod­ní­ci, kto­rí do tej­to ob­las­ti in­ves­tu­jú znač­né čias­tky.

Z hľa­dis­ka od­vet­via ma­loob­cho­du pa­nu­je te­raz nes­mier­ne za­ují­ma­vé ob­do­bie. Sek­tor pret­vá­ra­jú tech­nic­ké no­vin­ky, kto­ré ob­chod­ní­kom umož­ňu­jú roz­ši­ro­vať tr­ho­vý po­diel nie­len za hra­ni­ce naj­bliž­šie­ho oko­lia, ale aj štá­tu. Ma­loob­chod­ní­ci mu­sia poz­nať his­tó­riu svo­jich ná­ku­pov, aby im moh­li na mie­ru pris­pô­so­biť ob­slu­hu a nad­via­zať s ni­mi kon­takt ľah­ko a správ­nym spô­so­bom, pros­tred­níc­tvom ta­ké­ho ka­ná­lu, kto­rý im bu­de naj­viac vy­ho­vo­vať,” ho­vo­rí Ha­ny Fam, pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card Worldwide pre stra­te­gic­ké spo­je­nec­tvo v Euró­pe.

Ví­zia do ro­ku 2020
Pod­ľa no­vé­ho pries­ku­mu sa oča­ká­va, že prev­lád­ne mo­bil­né ob­cho­do­va­nie. Vý­kla­dom ob­cho­dov za­jtraj­ška bu­dú mo­bil­né za­ria­de­nia, či už na prin­cí­pe tech­no­ló­gie NFC ale­bo vy­uží­va­jú­ce GPS, kto­ré umož­nia po­nú­kať cie­le­né zľa­vy. Za­tiaľ čo dnes pou­ží­va mo­bil­né te­le­fó­ny na ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi len 32 % ma­loob­chod­ní­kov, už 43 % ob­chod­ní­kov pred­pok­la­dá, že do ro­ku 2020 sa sta­nú mo­bi­ly naj­dô­le­ži­tej­ším pre­daj­ným ka­ná­lom a pre­ko­na­jú tak ka­men­né pre­daj­ne, po­čí­ta­če, callcen­trá i pria­my mar­ke­ting (di­rect mail).

Zdroj: itnews

21.9.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+