MojAndroid

Ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Goog­le Inc. po­žia­da­la fe­de­rál­ne­ho sud­cu, aby za­mie­tol od­po­rú­ča­nie exper­ta sof­tvé­ro­vej fir­my Orac­le Corp, pod­ľa kto­ré­ho by Goog­le mal za­pla­tiť viac ako 2,2 mld. USD za po­ru­še­nie pa­ten­to­vých práv v prí­pa­de tech­no­ló­gie Ja­va pou­ží­va­nej v ope­rač­nom sys­té­me An­droid. Sud­ca William Al­sup eš­te 22. jú­la od­mie­tol žia­dosť fir­my Orac­le, aby jej Goog­le uh­ra­dil ško­dy v su­me 6,1 mld. USD, ale umož­nil, aby sa žia­dosť Orac­lu pred­lo­ži­la opäť v re­vi­do­va­nej po­do­be.

Spo­loč­nosť Orac­le ža­lo­bu po­da­la eš­te v augus­te 2010 s tvr­de­ním, že sys­tém An­droid inter­ne­to­vej fir­my Goog­le po­ru­šu­je pa­ten­to­vé prá­va na Ja­vu, kto­ré Orac­le zís­kal, keď kú­pil fir­mu Sun Mic­ro­sys­tems Inc. Sof­tvé­ro­vá fir­ma zá­ro­veň tvr­dí, že bo­li po­ru­še­né jej autor­ské prá­va. Práv­ny zá­stup­ca Goog­lu Ro­bert Van Nest v lis­te sud­co­vi uvie­dol, že expert sof­tvé­ro­vej fir­my Iain Coc­kburn iba špe­ku­lu­je a ne­vys­vet­ľu­je, ako vy­po­čí­tal ško­dy. Nep­reu­ká­zal ani to, aké tr­žby by Sun ale­bo Orac­le moh­li mať v prí­pa­de to­ho, že by bo­li par­tner­mi Goog­lu v ob­cho­de s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

Ten­to súd­ny spor pat­rí k spo­rom me­dzi fir­ma­mi pod­ni­ka­jú­ci­mi v ob­las­ti mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie a sof­tvé­ru, kto­ré sa sna­žia o väč­ší po­diel na zis­koch na ras­tú­com tr­hu smar­fó­nov a tab­le­tov.

Zdroj: ITnews.sk

 

24.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+