MojAndroid

Z no­vo zve­rej­ne­ných do­ku­men­tov vy­plý­va, že Goog­le bol spo­loč­nos­ti Sun prip­ra­ve­ný po­núk­nuť časť svo­jich príj­mov z mo­bil­né­ho tr­hu, keď mu na op­lát­ku po­mô­že s vý­vo­jom OS An­droid.

Z do­ku­men­tov, kto­ré sú sú­čas­ťou súd­ne­ho spo­ru me­dzi Goog­lom a Orac­lom, mož­no ďa­lej vy­čí­tať, že Goog­le sa s uve­de­ním ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid veľ­mi po­náh­ľal, pre­to­že sa bál do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia Mic­ro­sof­tu na tr­hu s mo­bil­ným sof­tvé­rom. Do­ku­men­ty, kto­ré za­hŕňa­jú e-mai­ly a pre­zen­tá­cie od ve­de­nia Goog­lu, tak uka­zu­jú, ako sku­toč­ne pre­bie­ha­lo ro­ko­va­nie Goog­lu so spo­loč­nos­ťou Sun v ra­nej fá­ze vý­vo­ja An­droi­du.

V e-mai­le z ro­ku 2006, ad­re­so­va­nom za­kla­da­te­ľom Larry­mu Pa­geo­vi a Sergeyovi Bri­no­vi, šéf mo­bil­nej di­ví­zie Goog­lu An­dy Ru­bin na­pí­sal, že bol blíz­ko k nad­via­za­niu úz­kej spo­lup­rá­ce so Sun Mic­ro­sys­tems. Ru­bin v lis­te uvá­dza, že sa ro­ko­va­nia spo­čiat­ku ne­vy­ví­ja­li dob­rým sme­rom, ale Sun na­ko­niec pred­bež­ne súh­la­sil so sprís­tup­ne­ním Ja­vy a do­kon­ca sa chcel stať aj pria­mym zá­kaz­ní­kom Goog­lu. Vte­daj­ší ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Su­nu bol vraj my­šlien­kou open­sour­co­va­nia Ja­vy ta­ký nad­še­ný, že chcel okam­ži­te zdvih­núť te­le­fón a za­vo­lať Bri­no­vi. No všet­ko na­ko­niec do­pad­lo úpl­ne inak. Prá­va na Ja­vu zís­kal Orac­le, kto­rý pre ne te­raz Goog­le tiež ža­lu­je. Vi­ní ho z po­ru­še­nia pa­ten­tov a autor­ských práv.

Ne­da­to­va­ná pre­zen­tá­cia opi­su­je ďal­šie de­tai­ly neus­ku­toč­ne­nej spo­lup­rá­ce. Sun sa mal stať za­kla­da­jú­cim čle­nom Open Han­dset Allian­ce, sku­pi­ny spo­loč­nos­tí pod­po­ru­jú­cich An­droid. Me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi ma­la byť uzat­vo­re­ná troj­roč­ná do­ho­da, pod­ľa kto­rej sa z Ja­vy sta­ne ot­vo­re­ná plat­for­ma, ale ako sú­časť An­droi­du, kto­rý na trh pri­ve­dú obe fir­my spo­loč­ne. Goog­le bol za to Su­nu prip­ra­ve­ný vy­pla­tiť od­me­nu v roz­me­dzí 25 až 50 mi­lió­nov do­lá­rov, pri­čom do bu­dúc­nos­ti po­čí­tal aj so zdie­ľa­ním svo­jich príj­mov z An­droi­du. O dô­vo­doch, pre­čo sa na­ko­niec do­ho­du ne­po­da­ri­lo uza­vrieť, sa vo zve­rej­ne­ných do­ku­men­toch nič ne­pí­še. Goog­le sa k ce­lej si­tuá­cii za­tiaľ ne­vy­jad­ril.

Zdroj: ITnews.sk

 

10.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+