MojAndroid

Kon­com mi­nu­lé­ho týž­dňa naj­vyš­ší šéf Goog­lu Larry Pa­ge prez­ra­dil za­ují­ma­vé čís­la. Po­čet pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nej sie­te Goog­le+ do­sia­hol už 90 mi­lió­nov, čo zna­me­ná v po­rov­na­ní s ok­tób­ro­vý­mi údaj­mi ná­rast o 40 mi­lió­nov. Goog­le+ sa tak po­ma­ly do­ťa­hu­je na Twit­ter, kto­rý udá­va 100 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov. Doz­ve­de­li sme sa aj to, akí ak­tív­ni sú pou­ží­va­te­lia. Viac než 60 % vy­uží­va Goog­le+ den­ne, 80 % as­poň raz do týž­dňa. Larry Pa­ge sa poch­vá­lil aj tým, že kaž­dý deň bu­de Goog­le+ vy­ba­ve­né ne­ja­kou no­vou fun­kciou (vo štvr­tok nap­rík­lad pri­bud­lo pria­me nah­rá­va­nie vi­dea z webo­vej ka­me­ry).

Larry Page, CEO Google

Goog­le zve­rej­nil aj svo­je hos­po­dár­ske vý­sled­ky za štvr­tý kvar­tál fiš­kál­ne­ho ro­ka 2011, kto­ré bo­li naj­ús­peš­nej­šie v his­tó­rii fir­my. Nap­rík­lad ob­rat sa zvý­šil me­dzi­roč­ne o 25 % (10,58 mld. USD). Spo­loč­nosť do­siah­la čis­tý zisk 2,71 mld. USD, čo pred­sta­vu­je 7-per­cent­ný ná­rast. Ana­ly­ti­kov však skla­ma­li slab­nú­ce vý­no­sy z me­dzi­ná­rod­né­ho tr­hu.

Ak máte aj vy svoj účet na Google+, pridajte si profil MojAndroid.sk do svojich okruhov.

Zdroj&Foto: ITnews.sk

23.1.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+