MojAndroid

Kaž­dý mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém po­nú­ka via­ce­ro uni­kát­nych fun­kcií. Sí­ce netvr­dí­me, že všet­ky tie­to fun­kcie sú prev­rat­né, ale v mno­hých prí­pa­doch sprí­jem­ňu­jú inter­ak­ciu a pou­ží­va­nie za­ria­de­nia. Keď­že ži­je­me v do­be pa­ten­tov, je mož­né, že niek­to­ré z uve­de­ných fun­kcií by sa moh­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti spo­mí­nať aj v sú­vis­los­ti so súd­ny­mi spor­mi.

Z ur­či­té­ho hľa­dis­ka je vý­ho­dou An­droi­du je­ho ot­vo­re­nosť, kto­rá umož­ňu­je vý­rob­com do ope­rač­né­ho sys­té­mu im­ple­men­to­vať vlas­tné fun­kcie. Prá­ve vý­rob­co­via obo­ha­cu­jú An­droid o no­vé fun­kcie a niek­to­ré z nich im mô­žu kon­ku­ren­čné ope­rač­né sys­té­my zá­vi­dieť.

  • Spo­loč­nosť HTC obo­ha­ti­la svo­je roz­hra­nie HTC Sen­se o no­vú ver­ziu uza­my­ka­cej ob­ra­zov­ky. Pou­ží­va­te­lia tak ma­jú rých­ly prís­tup k štvo­ri­ci fun­kcií ale­bo ap­li­ká­cií pria­mo z uzam­knu­té­ho te­le­fó­nu.

  • Mo­to­ro­la im­ple­men­tu­je do svo­jich mo­de­lov fun­kciu Smart. Po­mo­cou nej mož­no nas­ta­viť via­ce­ro pro­fi­lov sprá­va­nia pre te­le­fón. Nás­led­ne sta­čí pre­pí­nať ak­tív­ny pro­fil a auto­ma­tic­ky spo­lu s ním aj množ­stvo kon­krét­nych nas­ta­ve­ní.

  • Ga­laxy No­te je tro­chu pre­ras­te­ný te­le­fón, v zá­klad­nej vý­ba­ve však ob­sa­hu­je aj sty­lus. Pou­ži­tie toh­to prís­lu­šen­stva stá­le nie je ma­so­vo ob­ľú­be­né a roz­hod­ne ho ne­mô­že­me po­va­žo­vať za bež­nú vý­ba­vu v prí­pa­de mo­bil­ných te­le­fó­nov. No­te však do­ká­zal, že aj to­to prís­lu­šen­stvo sa dá uži­toč­ne vy­užiť.

  • Vy­bra­né mo­de­ly te­le­fó­nov od Mo­to­ro­ly pod­po­ru­jú špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Web­top. Tá v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou po­nú­ka tak­mer pl­no­hod­not­né des­kto­po­vé pros­tre­die.

  • Te­le­fó­ny HTC to­ho do­ká­žu viac, ako sa na pr­vý poh­ľad zdá. Nap­rík­lad mož­no nas­ta­viť, aby niek­to­ré mo­de­ly ma­li ti­ché zvo­ne­nie, po­kiaľ sú po­lo­že­né dis­ple­jom do­le.

  • Tre­tí roz­mer je v ur­či­tom sme­re stá­le ma­gic­ký, a ho­ci sa 3D te­le­fó­ny veľ­ké­ho ús­pe­chu ne­doč­ka­li, An­droid a vý­rob­co­via ako HTC a LG už stih­li pres­kú­mať aj ten­to seg­ment tr­hu.

  • Sam­sung Ga­laxy S II roz­ší­ril mož­nos­ti pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia o bo­hat­šie vy­uži­tie po­hy­bo­vých gest. Otáz­ne je, na­koľ­ko sú tie­to mož­nos­ti ob­ľú­be­né a pou­ží­va­né.

Ok­rem tých­to fun­kcií ob­sa­hu­je An­droid aj ďal­šie uži­toč­né vlas­tnos­ti, kto­ré oce­nil aj Ste­ve Woz­niak. Ktoré funkcie a vlastnosti svojho Androidu máte najradšej vy?

 

Zdroj: ITnews.sk

24.2.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+