MojAndroid

No­vý Sam­sung Ga­laxy S2 bol vy­da­ný vo viac než 120 kra­ji­nách po ce­lom sve­te a oča­ká­va sa, že v USA sa za­čne pre­dá­vať po­čas toh­to me­sia­ca. Juž­ná Kó­rea a Veľ­ká Bri­tá­nia bo­li pr­vý­mi kra­ji­na­mi, kto­ré spus­ti­li pre­daj tých­to za­ria­de­ní.

V sku­toč­nos­ti do­pyt po no­vom smar­tfó­ne je ta­ký ob­rov­ský, že Sam­sung ne­bol schop­ný vy­pro­du­ko­vať dos­ta­tok vlas­tných či­pov Exynos a dis­ple­jov Su­per AMO­LED Plus. V sú­čas­nos­ti pat­rí Ga­laxy S2 me­dzi naj­ten­šie 1 GHz smar­tfó­ny s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom.

Naj­väč­ším kon­ku­ren­tom pre Ga­laxy S2 bu­de čoch­ví­ľa oh­lá­se­ný iP­ho­ne 5, kto­rý by mal byť ofi­ciál­ne potvr­de­ný v sep­tem­bri. Me­dzi obo­ma spo­loč­nos­ťa­mi to po­riad­ne škrí­pe a prí­chod no­vé­ho te­le­fó­nu od App­lu pred­chá­dza­jú ža­lo­by po ce­lej Euró­pe a sna­ha za­sta­viť pre­daj Ga­laxy S2. V de­sia­tich bo­doch sa te­raz po­kú­si­me za­na­ly­zo­vať, pre­čo bu­de Sam­sung Ga­laxy S2 tech­no­lo­gic­ky vy­spe­lej­ší ako iP­ho­ne 5. 

1. Dis­plej
Neexis­tu­je ni­ja­ký iný dis­plej, kto­rý by sa mo­hol po­rov­ná­vať so Su­per AMO­LED Plus. Je to do­po­siaľ naj­lep­šia dos­tup­ná tech­no­ló­gia pre mo­bil­né dis­ple­je. Má kla­sic­ké ma­ti­ce RGB, čo­ho vý­sled­kom je os­trej­ší ob­raz, kto­rý po­mô­že pri čí­ta­ní aj to­ho naj­men­šie­ho textu. Sam­sung je je­di­ný vý­rob­ca dis­ple­jov AMO­LED na sve­te. Dis­plej AMO­LED pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­ce far­by, lep­šiu či­ta­teľ­nosť, štíh­lej­ší tvar a lep­šiu spot­re­bu ener­gie ako pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie. Tech­no­ló­gia Real-Stri­pe pri­ná­ša o 30 per­cent viac pixelov na pa­lec na jas­nej­ší a preh­ľad­nej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia v po­rov­na­ní s pr­vou ge­ne­rá­ciou AMO­LED. Ta­kis­to spot­re­bu­je o 18 per­cent me­nej ener­gie než pred­chá­dza­jú­ce dis­ple­je. 

2. Rôz­ne vy­ho­to­ve­nia
Pos­led­né sprá­vy sig­na­li­zu­jú, že mo­bil­ní ope­rá­to­ri T-Mo­bi­le, AT&T a Sprint bu­dú po­nú­kať rôz­ne ver­zie te­le­fó­nu Ga­laxy S2. Sprint pred­sta­vil svo­ju ver­ziu Ga­laxy S2, zná­mu ako Sam­sung Ga­laxy S2 Epi­ch Touch 4G, kto­rý za­cho­vá všet­ky zá­klad­né špe­ci­fi­ká­cie s vý­nim­kou 4,5-pal­co­vé­ho dis­ple­ja. Ver­zia AT&T bu­de mať 4,3-pal­co­vý dis­plej, za­tiaľ čo ver­zia T-Mo­bi­le do­po­siaľ ne­dos­ta­la ofi­ciál­ne me­no, oča­ká­va sa, že „Her­cu­les” prí­de so 4,5-pal­co­vou ob­ra­zov­kou. 

3. Ope­rač­ný sys­tém
App­le iOS 5, kto­rý bol oh­lá­se­ný za­čiat­kom jú­na, by mal prísť spo­lu s no­vým iP­ho­nom 5. No väč­ši­na fun­kcií, kto­ré bo­li oh­lá­se­né ako no­vin­ky, nap­rík­lad no­ti­fi­kač­né cen­trum, clou­do­vá syn­chro­ni­zá­cia, iMes­sa­ge, bez­drô­to­vá syn­chro­ni­zá­cia, in­teg­rá­cia Twit­te­ru a wid­ge­ty, sú už ak­tuál­ne dos­tup­né v An­droi­de. No­vý ope­rač­ný sys­tém An­do­roi­du s ozna­če­ním Ice Cream Sandwich ur­či­te po­mô­že zod­po­ve­dať väč­ši­nu otá­zok tý­ka­jú­cich sa frag­men­tá­cie v an­droi­do­vých za­ria­de­niach. An­droid je viac pris­pô­so­bi­teľ­ný, má viac wid­ge­tov a me­nej ob­me­dze­ní. 

4. Za­bez­pe­če­nie
An­droid a iOS roz­diel­ne pris­tu­pu­jú k bez­peč­nos­ti. App­le ove­ru­je všet­ky ap­li­ká­cie tre­tích strán, aby za­brá­nil prie­ni­kom ví­ru­sov do ap­li­ká­cií, ale zvy­šok te­le­fó­nu je čias­toč­ne zra­ni­teľ­ný. Oba ope­rač­né sys­té­my sú zra­ni­teľ­né ví­rus­mi, ale An­droid má anti­ví­ru­so­vú ap­li­ká­ciu, kto­rú iOS ne­má.

5. Ap­li­ká­cie a open sour­ce
An­droid Mar­ket zlep­šil kva­li­tu a po­čet svo­jich ap­li­ká­cií za pos­led­ných pár ro­kov a oča­ká­va sa, že pred­beh­ne App Sto­re. Naj­väč­šie plus an­droi­do­vých ap­li­ká­cií je v tom, že väč­ši­na kva­lit­ných ap­li­ká­cií je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že zís­kať prís­tup k zdro­ju An­droi­du, aby po­mo­hol zlep­šiť sys­tém. Ak niek­to z open sour­ce ko­mu­ni­ty náj­de aké­koľ­vek ne­dos­tat­ky, ih­neď sú op­ra­ve­né. To is­té ne­mô­že­me po­ve­dať o iOS a iP­ho­ne 4, kto­rý bol kri­ti­zo­va­ný za prob­lé­my s an­té­nou. App­le uvie­dol, že ťaž­kos­ti s an­té­nou sa tý­ka­li sof­tvé­ru, a nie har­dvé­ru, ale tr­va­lo me­sia­ce, kým sa prob­lém úpl­ne vy­rie­šil. 

6. Vý­kon
Ga­laxy S2 je vy­ba­ve­ný vlas­tným dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Sam­sung Exynos (pred­tým zná­my ako Orion) s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 1,2 GHz, pod­po­re­ným 1 GB RAM. Pred pár rok­mi ma­li sto­lo­vé po­čí­ta­če po­dob­ný vý­kon. Vý­sled­kom ta­kej­to kon­fi­gu­rá­cie je, že si mô­že­te bez prob­lé­mov preh­rať aj full HD vi­deo. Pri mož­nos­ti pre­tak­to­vať Ga­laxy S2 na 1,5 GHz a pod­po­re 3D gra­fi­ky bu­de mať App­le čo ro­biť, aby udr­žal krok s kon­ku­ren­ciou. iP­ho­ne 5 bu­de prav­de­po­dob­ne ob­sa­ho­vať pro­ce­sor z iPa­du 2, ale je dosť mož­né, že frek­ven­cia ne­bu­de mať vy­ššiu hod­no­tu než 1,2 GHz. 

7. Pri­po­je­nie
Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je 3G a rých­losť pre­no­su dát až do vý­šky 21 Mb/s, ale pri ver­zii LTE bu­de mož­ná rých­losť až 42 Mb/s. Ga­laxy S2 ďa­lej po­nú­ka Blue­tooth 3.0+HS tran­sfer, WiFi Di­rect, Allsha­re (DL­NA) a HDMI. Na roz­diel od to­ho na iOS si ne­mož­no pre­niesť sním­ky zho­to­ve­né fo­toa­pa­rá­tom ani cez Blue­tooth. 

8.Flash
Flash je hlav­ná ne­vý­ho­da iP­ho­nu. Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je Flash, a tak si v ňom mož­no preh­rať full HD vi­dea. V sú­čas­nos­ti neexis­tu­je ni­ja­ké iné za­ria­de­nie, kto­ré by umož­ňo­va­lo preh­rá­vať full HD vi­deá v Ado­be Flash Playeri. 

9. NFC
Sam­sung Ga­laxy S2 pod­po­ru­je čip NFC, kto­rý umož­ňu­je bez­kon­tak­tné plat­by. Čo sa tý­ka iP­ho­nu 5, exis­tu­jú do­ha­dy, že by ho App­le mo­hol im­ple­men­to­vať do no­vé­ho te­le­fó­nu, ale prav­de­po­dob­nej­šia je ver­zia, že ne­bu­de sú­čas­ťou no­vé­ho iP­ho­nue 5, pre­to­že NFC ne­má žiad­ne prie­my­sel­né štan­dar­dy. Ďal­šia mož­nosť pri mo­bil­ných plat­bách je ta­ká, že App­le vy­tvo­rí par­tner­stvo s Pay­Pal. 

10. Ba­té­ria a pa­mäť
Sam­sung Ga­laxy S2 má mož­nosť roz­ší­ri­teľ­nej pa­mä­te a vy­me­ni­teľ­nej ba­té­rie. iP­ho­ny sa lí­šia od os­tat­ných smar­tfó­nov na tr­hu, po­kiaľ ide o vy­me­ni­teľ­né ba­té­rie. Ani je­den z do­po­siaľ vy­da­ných iP­ho­nov ne­ma­li vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu. Po­kiaľ ide o RAM, App­le nik­dy nep­rez­ra­dí, akú veľ­kosť bu­de mať pa­mäť te­le­fó­nu, až do za­čiat­ku pre­da­ja, no aj tak má vždy me­nej ako os­tat­né te­le­fó­ny.

Ak bu­de iP­ho­ne 5 mať pod­po­ru 4G, dá sa rá­tať s tým, že vý­drž sa zní­ži pod 8 ho­dín. Vý­drž ba­té­rie Ga­laxy S2 nie je naj­lep­šia, ale ju mož­no na­tiah­nuť na dva dni, ak si vy­sta­čí­te s vo­la­nia­mi a po­sie­la­ním SMS správ.

Zdroj: Inter­na­tio­nal Bu­si­ness Ti­mes a ITnews.sk

 

10.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+