MojAndroid

Carrier IQ je špe­ciál­ny sof­tvér, kto­rý mo­ni­to­ru­je vy­uži­tie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. V Ame­ri­ke ho pou­ží­va­jú mo­bil­ní ope­rá­to­ri, aby lep­šie zis­ti­li, s čím ma­jú pou­ží­va­te­lia prob­lé­my a kto­ré vlas­tnos­ti a fun­kcie sú naj­po­pu­lár­nej­šie. Ako však zis­til 25-roč­ný Tre­vor Ec­khart, Carrier IQ za­zna­me­ná­va, čo pou­ží­va­teľ pí­še, a to vrá­ta­ne texto­vých správ, te­le­fón­nych čí­sel a za­šif­ro­va­ných vý­ra­zov hľa­da­ných cez Goog­le.

Sof­tvér Carrier IQ auto­ma­tic­ky do svo­jich te­le­fó­nov in­šta­lu­jú ame­ric­kí mo­bil­ní ope­rá­to­ri Sprint, T-Mo­bi­le a AT&T. Po vl­ne kri­ti­ky, kto­rú za­ča­li Ec­khar­to­ve zis­te­nia, vy­hlá­sil App­le, že pod­po­ra Carrier IQ bo­la v rám­ci iOS 5 prak­tic­ky zru­še­ná a v no­vej sof­tvé­ro­vej ak­tua­li­zá­cii bu­de kom­plet­ne od­strá­ne­ná. Od­strá­niť ale­bo vy­pnúť sof­tvér je pre laic­ké­ho pou­ží­va­te­ľa po­mer­ne zlo­ži­té, pre­to­že si to vy­ža­du­je „root” mo­bi­lu. Pod­ľa App­lu však mô­že pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho za­brá­niť, aby sa zís­ka­né dá­ta po­sie­la­li ďa­lej. Na ce­lú kau­zu za­rea­go­va­li aj pou­ží­va­te­lia te­le­fó­nov, kto­rí po­mo­cou Goog­le Pla­ces tvr­do skri­ti­zo­va­li spo­loč­nosť, kto­rá sto­jí za vý­vo­jom sof­tvé­ru. Pod­ľa mno­hých ana­ly­ti­kov sú schop­nos­ti sof­tvé­ru Carrier IQ tak­mer na úrov­ni od­po­čú­va­nia te­le­fó­nu.

K ce­lej prob­le­ma­ti­ke sa vy­jad­ri­li aj mo­bil­ní ope­rá­to­ri – Sprint aj T-Mo­bi­le vďa­ka Carrier IQ zís­ka­va­jú všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie, aby ope­rá­tor do­ká­zal ana­ly­zo­vať spo­ľah­li­vosť a prí­pad­né prob­lé­my so sie­ťou. Oba­ja ope­rá­to­ri pop­re­li, že by zneu­ží­va­li zís­ka­né dá­ta, prí­pad­ne by sle­do­va­li a čí­ta­li ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­va­te­ľov.

Po­dob­né sta­no­vis­ko za­uja­li aj vý­vo­já­ri sof­tvé­ru – pod­ľa nich pos­ky­tu­je Carrier IQ in­for­má­cie vý­rob­com te­le­fó­nov a mo­bil­ným ope­rá­to­rom, vďa­ka kto­rým mož­no zlep­šo­vať služ­by. Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti však potvr­di­li, že Carrier IQ do­ká­že aj čí­tať SMS sprá­vy.

 

Zdroj: ITnews.sk

7.12.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+