MojAndroid

Kú­pa spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty Goog­lom, kto­rá bo­la oh­lá­se­ná v pon­de­lok, nie je pre An­droid dob­rá sprá­va a pri­ná­ša no­vé oba­vy.

As­poň to tvr­dia prie­my­sel­ní exper­ti, pod­ľa kto­rých ak­vi­zí­cia za 12,5 mi­liar­dy mô­že poš­ko­diť exis­tu­jú­ce vzťa­hy Goog­lu s je­ho par­tner­mi. „Kú­pou spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty sa to­tiž Goog­le sta­ne vý­rob­com tab­le­tov a smar­tfó­nov a ta­kis­to pria­mym kon­ku­ren­tom pre ďal­ších vý­rob­cov, pre kto­rých bol do­te­raz v po­zí­cii par­tne­ra,”tvr­dí Nick Di­llon, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Ovum.

Di­llon tak ho­vo­rí o mož­nom na­pä­tí v eko­sys­té­me An­droi­du, aj keď sú­čas­ne kvi­tu­je sna­hu Goog­lu za­ští­tiť svoj ope­rač­ný sys­tém pa­ten­tmi, kto­ré ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty zís­ka. No je pod­ľa ne­ho mož­né, že Goog­le bu­de pre­fe­ren­čne do­dá­vať no­vé ver­zie OS An­droid pre svo­ju vlas­tnú har­dvé­ro­vú di­ví­ziu, kto­rou sa Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty sta­ne, a os­tat­ní vý­rob­co­via tak bu­dú v ne­vý­ho­de, čo ich mô­že v extrém­nom prí­pa­de nú­tiť poob­ze­rať sa po inej mo­bil­nej plat­for­me. Po­dob­ný ná­zor zdie­ľa aj Chris Ha­zel­ton, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti The 451 Group. Načr­tnu­tý pos­tup Goog­lu na­vy­še pod­ľa Di­llo­na nie je vô­bec ne­reál­ny, zvlášť vzhľa­dom na ne­dáv­ne reš­trik­cie v prís­tu­pe k zdro­jo­vé­mu kó­du An­droi­du zo stra­ny par­tne­rov.

Ta­ká­to si­tuácia by však moh­la nah­rá­vať Mic­ro­sof­tu a je­ho plat­for­me Win­dows Pho­ne 7, pre­to­že väč­ši­na veľ­kých hrá­čov na tr­hu, ako je Sam­sung, HTC, LG ale­bo ZTE, po­nú­ka prís­tro­je aj s tým­to sys­té­mom a je mož­né, že by po­sil­ni­li je­ho za­stú­pe­nie me­dzi po­nú­ka­ný­mi pro­duk­tmi prá­ve na úkor An­droi­du. No ofi­ciál­ne sa za­tiaľ zdá, že vý­rob­co­via zdru­že­ní v Open Han­dset Allian­ce ni­ja­ko nie sú vy­de­se­ní kro­kom Goog­lu, v ofi­ciál­nom vy­hlá­se­ní tvr­dia, že krok Goog­lu zdô­vod­ňo­va­ný pa­ten­to­vou ochra­nou An­droi­du ví­ta­jú.

No aj Charles Gol­vin, ve­dú­ci ana­ly­tik v spo­loč­nos­ti Forres­ter, je pres­ved­če­ný, že pro­duk­to­ví stra­té­go­via vo fir­mách prav­de­po­dob­ne v dôs­led­ku ak­vi­zí­cie spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty Goog­lom pre­hod­no­tia svo­je plá­ny s Win­dows Pho­ne. Fred Huet, ria­di­teľ te­le­ko­mu­ni­kač­nej kon­zul­tač­nej fir­my Greenwich Con­sul­ting, k to­mu do­dá­va, že ho­ci oh­lá­se­ná ak­vi­zí­cia pri­ná­ša Goog­lu veľ­ký ras­to­vý po­ten­ciál, bu­de sa te­raz mu­sieť sú­čas­ne aj ove­ľa sta­ros­tli­vej­šie sta­rať o vzťa­hy s do­te­raj­ší­mi par­tner­mi.

Čo si o tejto situácii myslíte vy?

Zdroj: ITnews.sk

 

20.8.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+