MojAndroid

Goog­le mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil no­vú ge­ne­rá­ciu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.0 s kó­do­vým ozna­če­ním Ice Cream Sandwich. Ten je sí­ce za­tiaľ k dis­po­zí­cii len na prís­tro­ji Sam­sung Ga­laxy Nexus, pred­tým ozna­čo­va­nom ako Nexus Pri­me, ale po­čas ďal­ších týž­dňov či me­sia­cov by sa mal ob­ja­viť aj v ďal­ších prís­tro­joch. Os­tá­va len dú­fať, že sku­pi­na tých, kto­ré sa na no­vú ver­ziu An­droi­du ne­bu­dú dať ak­tua­li­zo­vať, ne­bu­de veľ­mi veľ­ká, aj keď je prav­de­po­dob­né, že star­šie mo­de­ly bu­dú z ak­tua­li­zá­cie vy­ra­de­né, ako sa to sta­lo už aj v mi­nu­los­ti (poz­ri napr. HTC Dream a An­droid 2.2 a 2.3).

Ho­ci Goog­le za­me­ral An­droid 4.0 pod­ľa oča­ká­va­nia pri­már­ne na kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov, prek­va­pi­lo za­čle­ne­nie aj niek­to­rých fun­kcií za­ují­ma­vých pre pou­ží­va­te­ľov z ob­las­ti biz­ni­su, kto­ré oce­nia aj IT ad­mi­nis­trá­to­ri vo fir­mách. An­droid prá­ve dl­ho­do­bo tr­pí ne­dos­ta­toč­nou vý­ba­vou na pod­ni­ko­vé na­sa­de­nie (viac poz­ri člá­nok An­droid: Vy­so­ká bez­peč­nos­tné ri­zi­ká od­rá­dza­jú fir­my) a Ice Cream Sandwich sa ten­to hen­di­kep sna­ží as­poň čias­toč­ne od­strá­niť. Nej­de sí­ce o ta­ké no­vin­ky ako v iOS 4 a iOS 5, ale vzhľa­dom na to, že pô­vod­ne o pod­ni­ko­vých fun­kciách v An­droi­de 4.0 neexis­to­va­li ani žiad­ne in­for­má­cie, ide ur­či­te o ví­ta­nú sku­toč­nosť. Poz­ri­me sa te­da na preh­ľad naj­zau­jí­ma­vej­ších fun­kcií OS An­droid 4.0, kto­ré fi­rem­ní pou­ží­va­te­lia ur­či­te oce­nia.

Šif­ro­va­nie dát v prís­tro­ji
Pos­led­ná ver­zia OS An­droid 4.0 pod­ľa in­for­má­cií Da­na Morril­la, in­ži­nie­ra Goog­lu, kto­rý pra­cu­je na vý­vo­ji An­droi­du, ko­neč­ne pod­po­ru­je úpl­né šif­ro­va­nie dát (full on-de­vi­ce en­cryp­tion) v prís­tro­ji. To je zá­sad­ný po­sun, pre­to­že pred­chá­dza­jú­ce ver­zie An­droi­du sa moh­li pri­pá­jať nap­rík­lad k server­om Mic­ro­soft Exchan­ge a pris­tu­po­vať k e-mai­lom, ka­len­dá­rom a kon­tak­tom iba v prí­pa­de, že tie­to server­y ne­ma­li za­pnu­tú pod­po­ru po­li­ti­ky šif­ro­va­nia na prís­tro­joch. Po­mer­ne prek­va­pi­vé je, že šif­ro­va­nie na prís­tro­ji ne­pod­po­ru­je ani OS Win­dows Pho­ne 7.5 Man­go od Mic­ro­sof­tu, čo je pod­ľa niek­to­rých ko­men­tá­to­rov spo­lu s chý­ba­jú­cou pod­po­rou VPN zá­sad­ný ne­dos­ta­tok pri pod­ni­ko­vom na­sa­de­ní.
Šif­ro­va­nie za­ru­čí bez­peč­nosť fi­rem­ných dát ulo­že­ných v prís­tro­ji aj v prí­pa­de, že ten sa stra­tí ale­bo je od­cu­dze­ný. Naj­mä smar­tfó­ny s An­droi­dom 2.x tr­pe­li ri­zi­kom, že sa niek­to ne­po­vo­la­ný v ta­kom prí­pa­de k cit­li­vým dá­tam bez väč­ších ťaž­kos­tí dos­ta­ne.

Pí­sa­nie textov hla­som
Goog­le v An­droi­de 4.0 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií vý­raz­ne zlep­šil aj pre­vod re­či do textu (sa­moz­rej­me, o pod­po­re slo­ven­či­ny mož­no v tej­to chví­li ťaž­ko špe­ku­lo­vať, ale vi­dieť, že ide o ob­lasť, kto­rá je pre Goog­le dô­le­ži­tá a kto­rú sa sna­ží roz­ví­jať). En­gi­ne na pre­vod re­či do e-mai­lov, SMS či ďal­ších ty­pov textov je te­raz múd­rej­ší a vďa­ka to­mu by mal byť ten­to sys­tém aj vý­raz­ne pou­ži­teľ­nej­ší v praxi.

Zlep­še­né ko­pí­ro­va­nie a vkla­da­nie
Aj keď ide o ma­lič­kosť, mno­hým pou­ží­va­te­ľom mô­že uľah­čiť ži­vot i zlep­še­ná fun­kcia na ko­pí­ro­va­nie a vkla­da­nie textu, zvlášť v prí­pa­de pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí po­sie­la­jú ve­ľa e-mai­lov a ďal­ších správ. Vy­be­ra­nie ob­sa­hu, ko­pí­ro­va­nie a nah­rá­dzanie má byť te­raz jed­no­duch­šie, naj­mä pri prá­ci s veľ­ký­mi blok­mi textu (vzhľa­dom na to, že sme An­droid 4.0 ne­moh­li za­tiaľ vy­skú­šať v praxi, ne­mož­no pres­ne ur­čiť, ako to­to zlep­še­nie vy­ze­rá, a vy­chá­dza­me len z dos­tup­ných in­for­má­cií Goog­lu).

Roz­ší­re­ný ka­len­dár
An­droid 4.0 Ice Scream Sandwich má ta­kis­to vý­raz­ne prep­ra­co­va­ný ka­len­dár, resp. je­ho pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, kto­ré je navr­hnu­té tak, aby na­vi­gá­cia strán­ka­mi ka­len­dá­ra bo­la jed­no­duch­šia a in­tui­tív­nej­šia. Pri­bud­la aj pod­po­ra mul­ti­do­ty­ko­vej fun­kcie pinch-to-zoom, kto­rá umož­ňu­je pre­cíz­nej­šie prib­li­žo­va­nie poh­ľa­du na po­lož­ky v ka­len­dá­ri.

Roz­poz­ná­va­nie tvá­re
O fun­kcii od­omy­ka­nia te­le­fó­nu pros­tred­níc­tvom sní­ma­nia tvá­re pou­ží­va­te­ľa Goog­le za­tiaľ nez­ve­rej­nil ve­ľa de­tai­lov, ale pod­ľa všet­ké­ho má umož­niť od­om­knu­tie prís­tro­ja jed­no­du­chým na­hliad­nu­tím pou­ží­va­te­ľa do ka­me­ry prís­tro­ja. Nie je však jas­né, či tá­to fun­kcia bu­de zod­po­ve­dať aj ná­roč­ným po­žia­dav­kám na za­bez­pe­če­nie vo fi­rem­nom pros­tre­dí a či by moh­la slú­žiť ako pl­no­hod­not­ná náh­ra­da za al­fa­nu­me­ric­ké hes­lá, pre­to­že rad po­dob­ných sys­té­mov mož­no ľah­ko ok­la­mať ho­ci vy­da­re­nou fo­tog­ra­fiou pou­ží­va­te­ľa.

Mož­nosť za­ká­za­nia be­hu ap­li­ká­cií
An­droid Ice Cre­me Sandwich má pod­ľa Morril­la aj no­vú fun­kciu, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je za­ká­zať prak­tic­ky akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu vrá­ta­ne tých, kto­ré na no­vé prís­tro­je zvyk­nú s ob­ľu­bou pre­din­šta­lo­vať ope­rá­to­ri a kto­ré čas­to zby­toč­ne od­čer­pá­va­jú sys­té­mo­vé zdro­je, aj keď ich ne­pou­ží­va­te. An­droid 4.0 umož­ňu­je ta­ké ap­li­ká­cie úpl­ne vy­pnúť a tie sa do chví­le, kým sú zno­vu ma­nuál­ne spus­te­né, sprá­va­jú, ako­by na prís­tro­ji ne­bo­li vô­bec nain­šta­lo­va­né.

Zdie­ľa­nie dát cez NFC
No­vá ver­zia OS An­droid 4.0 ta­kis­to pri­ná­ša no­vé mož­nos­ti na zdie­ľa­nie kon­tak­tných in­for­má­cií, URL, máp, vi­deí a ďal­ších mé­dií vďa­ka tech­no­ló­gii NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tions), kto­rá je zá­kla­dom fun­kcie ozna­čo­va­nej ako An­droid Beam. Fi­rem­ní pou­ží­va­te­lia tak mô­žu ľah­šie zdie­ľať dá­ta tým, že prís­tro­je s tech­no­ló­giou NFC len da­jú jed­no­du­cho do vzá­jom­nej blíz­kos­ti a ini­cia­li­zu­jú pro­ces. Je­di­ný prob­lém je za­tiaľ ma­lá pod­po­ra NFC vý­rob­ca­mi smar­tfó­nov (sa­moz­rej­me, Sam­sung Ga­laxy Nexus NFC pod­po­ru­je).

Sní­ma­nie ob­ra­zov­ky
Goog­le za­pra­co­val aj na mož­nos­tiach jed­no­du­ché­ho sní­ma­nia ak­tuál­nej ob­ra­zov­ky (t. j. tvor­be tzv. screen­sho­tov) a uk­la­da­nia tak­to vznik­nu­tých ob­ráz­kov me­dzi fo­tog­ra­fie. Nap­rík­lad pri smar­tfó­ne Sam­sung Ga­laxy Nexus sta­čí na vy­tvo­re­nie screen­sho­tu podr­žať sú­čas­ne tla­čid­lo na za­pnu­tie a na zni­žo­va­nie hla­si­tos­ti a okam­ži­te tak dôj­de k vy­tvo­re­niu screen­sho­tu. Mož­nosť vy­tvá­rať screen­sho­ty bo­la na­tív­ne k dis­po­zí­cii už aj v An­droi­de 3.0, ale pre pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov ide o no­vin­ku, pre­to­že tí mu­se­li v prí­pa­de pot­re­by sní­ma­nia ob­sa­hu ob­ra­zov­ky vy­užiť ap­li­ká­cie tre­tích strán.

Jed­no­du­chú tvor­bu screen­sho­tov mô­žu vy­užiť nie­len fi­rem­ní pou­ží­va­te­lia na rých­lu vý­me­nu in­for­má­cií, ale nap­rík­lad aj IT ad­mi­nis­trá­to­ri na lep­šiu vzdia­le­nú di­ag­nó­zu mož­né­ho prob­lé­mu na smar­tfó­ne pou­ží­va­te­ľa a náj­de­nie je­ho rie­še­nia.
Nas­le­du­jú­ce vi­deo pred­sta­vu­je niek­to­ré ďal­šie pou­ží­va­teľ­sky za­ují­ma­vé no­vin­ky v OS An­droid 4.0 od Goog­lu (napr. vrá­ta­ne spo­mí­na­né­ho od­omy­ka­nia po­mo­cou tvá­re).

Zdroj: ITnews.sk

 

26.10.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+