MojAndroid

Ama­zon, kto­rý plá­nu­je pre­dá­vať svoj vlast­ný tab­let by mo­hol do­ra­ziť na pul­ty ob­cho­dov už ten­to rok. Pod­ľa Di­gi­Ti­mes, Ama­zon plá­nu­je vy­dať 7-pal­co­vý tab­let nie­ke­dy v ok­tób­ri. Hro­mad­nú vý­ro­bu 10,1- pal­co­vé­ho za­čne v pr­vom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. Od­ha­dy exper­tov naz­na­ču­jú, že ak bu­de mať za­ria­de­nie kon­ku­ren­čnú ce­nu a na­ča­so­va­nie za­čiat­ku pre­da­ja bu­de správ­ne, Ama­zon by mo­hol pre­dať 3 až 5 mi­lió­nov tab­le­tov do kon­ca ro­ku 2011.

Na­neš­ťas­tie pre Ama­zon, sú niek­to­rí ana­ly­ti­ci pe­si­mis­tic­ký oh­ľa­dom zis­ku z pre­da­ja. Aby sa to­tíž no­vý tab­let dob­re pre­dá­val, ce­na za­ria­de­nia bu­de mu­sieť byť sta­no­ve­ná tak níz­ko, že sa bu­de pre­dá­vať so stra­tou. Pri tom bu­de mať Ama­zon mož­nosť vy­bu­do­vať si no­vú uží­va­teľ­skú zá­klad­ňu, kto­rá by jej moh­la do­po­môcť s bu­dú­cim pre­da­jom. Sa­moz­rej­me aby sa napl­nil ta­ký­to sce­nár tak Ama­zon by mu­sel byť ochot­ný pris­tú­piť na ta­ký­to krok. Po­dob­ne ako to­mu bo­lo s HP Touch­Pa­dom, kto­rý sa vy­pre­dal za ce­nu 99 do­lá­rov tak­mer okam­ži­te. Vý­pre­daj bol ta­ký ús­peš­ný, že HP ozná­mi­lo mož­nú vý­ro­bu eš­te ďal­ších tab­le­tov pred zru­še­ním pro­duk­cie na­dob­ro.

Zdroj: ITnews.sk

 

5.9.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+