MojAndroid

Mi­nu­lý rok bo­lo pre­da­ných 302 mi­lió­nov smar­tfó­nov, čo je med­zi­roč­ný ná­rast o 71 %. S OS An­droid ich bo­lo 69 mi­lió­nov. Ví­ťaz­né ťa­že­nie An­droi­du však má po­dľa ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti ABI Re­search na­ďa­lej po­kra­čo­vať a v ro­ku 2016 už bu­de ov­lá­dať tak­mer po­lo­vi­cu (45 %) tr­hu so smar­tfón­mi. Mic­hael Mor­gan, ana­ly­tik ABI Re­search, si­tuáciu ko­men­tu­je, že plá­no­va­ný od­chod Sym­bia­nu z tr­hu bu­de nah­rá­vať kon­ku­ren­čným plat­for­mám, ako je prá­ve An­droid od Goog­lu.

IOS od App­lu, kto­rý v ro­ku 2010 zís­kal 15-per­cent­ný po­diel na tr­hu, bu­de ďa­lej rásť, ale len veľ­mi po­ma­ly a po­dľa ABI bu­de je­ho po­diel v ro­ku 2016 pred­sta­vo­vať 19 %. RIM, nao­pak, ľah­ko stra­tí a z vla­ňaj­ších 16 % kles­ne na 14 %. Zá­ujem o prís­tro­je Blac­kBerry, kto­ré RIM po­nú­ka, sí­ce pretr­vá, ale trh bu­de rásť rých­lej­šie než pre­daj týc­hto te­le­fó­nov, kto­ré nik­dy ne­pat­ri­li med­zi ma­so­vé.

Čo sa tý­ka plat­for­my Ba­da, s kto­rou sa sna­ží pre­ra­ziť Sam­sung, tá by po­dľa ABI ma­la mať v ro­ku 2016 prek­va­pi­vo vy­so­ký po­diel 10 %. Out­si­de­rom však vraj zos­ta­ne plat­for­ma Win­dows Pho­ne, kto­rá ani vďa­ka do­ho­de Mic­ro­sof­tu s No­kiou ne­zís­ka údaj­ne po­dľa ABI Re­search do ro­ku 2016 viac ako 7-per­cent­ný po­diel na tr­hu. V tom­to oh­ľa­de je pred­po­veď ABI v pria­mom roz­po­re s ví­ziou spo­loč­nos­ti IDC. Tá, nao­pak, oča­ká­va, že o Win­dows Pho­ne bu­de veľ­ký zá­ujem a v ro­ku 2015 sa dos­ta­ne už na dru­hé mies­to na tr­hu hneď za An­droi­dom a po­ra­zí tak v pre­da­ji prís­tro­je od App­lu aj od RIM.

Čo sa tý­ka cel­ko­vé­ho ras­tu tr­hu so smar­tfón­mi, ana­ly­ti­ci ABI Re­search oča­ká­va­jú v nas­le­du­jú­cich ro­koch je­ho med­zi­roč­ný ná­rast o so­líd­nych 19 %.

 

Zdroj: ITnews.sk

11.4.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+